Pētījumu un publikāciju datu bāze

Apraides pētījums – TV izmantošanas statistika par 2024.gadu

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Korporatīvās komunikācijas daļas vadītāja Vineta Sprugaine

Apraides pētījums – TV izmantošanas statistika par 2024.gadu

Pētījuma mērķis:

Iegūt datus par TV signāla uztveršanas veidiem Latvijas mājsaimniecībās.

Pētījuma uzdevums:

Dibināšanas pētījums, tiešās intervijas ~6000 mājsaimniecībās ik gadu
Laika periods: 2024.gads dalījumā pa gadiem;
Dalījumā pa reģioniem: visa Latvija, Rīga, Pierīga, Kurzeme, Zemgale, Vidzeme, Latgale;
Televizora esamība mājsaimniecībā (% no kopējā mājsaimniecību skaita);
TV signāla uztveršanas veids (% no mājsaimniecībām ar vismaz vienu televizoru):
– Virszemes apraide:
* analoga;
* digitāla;
a) bezmaksas apraide;
b) maksas apraide;
* kopā;
– Kabeļtelevīzija:
* analoga;
* digitāla;
* interneta televīzija;
* kopā;
– Satelīttelevīzija kopā;
– Ierīces nav uzstādītas.

Plānotās nodošanas datums:
17.01.2025
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"
lvrtc@lvrtc.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"
lvrtc@lvrtc.lv
Politikas joma:
Transporta un sakaru politika
Pētījuma klasifikācija:
Regulārs pētījums (tajā skaitā izpētes monitorings)
Pētījuma plānotie rezultāti:

Plānots iegūt datus par TV signāla uztveršanas veidiem Latvijas mājsaimniecībās.

To top