Pētījumu un publikāciju datu bāze

Apsekojums “Zinātņu doktoru tālākā karjera”, 2019. gada rezultāti

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Apsekojums “Zinātņu doktoru tālākā karjera”, 2019. gada rezultāti

Pētījuma mērķis:

Centrālās Statistikas pārvaldes sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju veikts zinātņu doktoru izlases veida apsekojums, dati apkopoti par situāciju 2018. gadā. Šāds izlases veida apsekojums veikts arī 2007., 2010. un 2016. gadā. Iegūtie dati ir starptautiski salīdzināmi, jo apsekojumā ir izmantota vienota Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) metodoloģija. Apsekojuma mērķis: iegūt kvalitatīvus, starptautiski salīdzināmus statistikas datus par zinātņu doktoru kompetences jomām, nodarbinātību un karjeras attīstību, zināšanu, prasmju un uzvedības pašvērtējumu kvalifikācijas iegūšanas laikā un vajadzīgo kompetenču nozīmīguma novērtējumu savā pamatdarba vietā, ar akadēmisko karjeru saistīto zinātnisko darbību un mobilitāti. No Latvijas zinātņu doktoru kopuma (4085 vecumā līdz 69 gadiem) aptaujai tika izveidota izlase ar 1500 personām, no kuriem 1007 jeb 67,1% respondents sniedza atbildes uz aptaujas jautājumiem.

Pētījums īstenots ESF projekta Nr. 8.3.6.1/16/I/001 “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” ietvaros. Projekts nodrošina Latvijas dalību PISA, TALIS, PIRLS, TIMSS, PIAAC, SCDH, INES un CERI pētījumos, kopējais projekta finansējums 6,3 MEUR.

Nodošanas datums:
22.07.2019
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Izglītības un zinātnes ministrija
pasts@izm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Izglītības un zinātnes ministrija
pasts@izm.gov.lv
Politikas joma:
Izglītības un zinātnes politika
Pētījuma klasifikācija:
Starptautiski salīdzinošs pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top