Pētījumu un publikāciju datu bāze

Attieksme pret Kuldīgas novada pašvaldības darbību.

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Kuldīgas novada pašvaldības Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Ilze Meirupska-Eglīte
+371 28377234

Attieksme pret Kuldīgas novada pašvaldības darbību.

Pētījuma mērķis:

Sabiedriskās domas noskaidrošana par Kuldīgas novada pašvaldības darbību.

Pētījuma uzdevums:

Noskaidrot iedzīvotāju vērtējumu par Kuldīgas novada domes darbību, pašvaldībā sniegto pakalpojumu kvalitāti, informācijas par pašvaldības darbu iegūšanas veidus, iedzīvotāju iesaisti sabiedriskās aktivitātēs, attieksmi pret izglītību novadā, iemeslus, kāpēc lepoties ar dzīvi Kuldīgā.

Nodošanas datums:
24.10.2023
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Kuldīgas novada pašvaldība
dome@kuldiga.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Kuldīgas novada pašvaldība
dome@kuldiga.lv
Politikas joma:
Reģionālā attīstība
Pētījuma klasifikācija:
Sabiedriskās domas pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Balstoties uz pētījuma rezultātiem var izdarīt secinājumus, kam jāpievērš lielāka uzmanība, lai uzlabotu pašvaldības darbu.
Pētījuma finansēšanas avots:
Cits
Finansējuma avota pilns nosaukums:
Kuldīgas novada pašvaldības budžets.
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
9987.29 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Noskaidrots iedzīvotāju:
– Kuldīgas novada domes darbības vērtējums;
– attieksme pret Kuldīgas novada pašvaldības pakalpojumiem;
– informācijas avoti par Kuldīgas novada pašvaldības darbu;
– ietekme uz Kuldīgas novada pašvaldības darbu;
– iesaiste sabiedriskās aktivitātēs;
– lepošanās iemesli ar dzīvi Kuldīgā;
– attieksme pret izglītību Kuldīgas novadā.

To top