Pētījumu un publikāciju datu bāze

“Darba tirgus īstermiņa prognoze 2017.gadam: darba devēju aptauja”.

Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Eva Lapsiņa
26351425

“Darba tirgus īstermiņa prognoze 2017.gadam: darba devēju aptauja”.

Pētījuma mērķis:

Laika posmā no 2010. – 2014.gadam ESF projekta Nr.1DP/1.3.1.7.0/09/IPIA/ NVA/001 „Nodarbinātības valsts aģentūras darba tirgus prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība” ietvaros tika izstrādāta darba tirgus īstermiņa prognozēšanas sistēma (turpmāk – Prognozēšanas metodoloģija), kas ietver gan dokumentu „Darba tirgus īstermiņa prognozēšanas metodika un Darba tirgus īstermiņa prognozēšanas metodikas pilnveide ” (turpmāk – Metodika), gan darba tirgus īstermiņa prognozēšanas ekonometriskos modeļus un tehniskos failus (turpmāk – Ekonometriskais modelis), kā arī elektronisku tiešsaistē Interneta tīklā pieejamu darba tirgus īstermiņa prognožu (turpmāk – Prognozes) vizualizācijas rīku to skatīšanai un izmantošanai Nodarbinātības valsts aģentūras darbā.  Darba devēju aptauja ir viena no Prognozēšanas metodoloģijas komponentēm un tās mērķis ir nodrošināt Nodarbinātības valsts aģentūru ar ievaddatiem Prognožu sagatavošanai Ekonometriskajā modelī, lai koriģētu Prognozes, ņemot vērā darba devēju plānus par darbinieku pieņemšanu/atlaišanu un izzināt darba tirgus vajadzības.

Laika posmā no 2016.-2021.gadam ESF projekta Nr.7.1.2.2/16/I/001 „Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” ietvaros, kas tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru” 7.1.2.2. pasākuma “Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana” ietvaros, tika pilnveidota un papildināta Prognozēšanas metodoloģija, kā arī veiktas piecas darba devēju aptaujas atbilstoši Prognozēšanas metodoloģijai un iepriekš izstrādātam instrumentārijam: darba devēju aptaujas anketai.

Darba devēju aptauja ir viena no Prognozēšanas metodoloģijas komponentēm un tās mērķis ir nodrošināt Nodarbinātības valsts aģentūru ar ievaddatiem Prognožu sagatavošanai Ekonometriskajā modelī.

Pētījuma uzdevums:

Darba devēju aptaujas rezultātā  iegūtās informācijas uzdevums ir koriģēt darba tirgus īstermiņa prognozes, ņemot vērā darba devēju plānus par darbinieku pieņemšanu/atlaišanu un izzināt darba tirgus vajadzības.

Nodošanas datums:
31.03.2017
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Nodarbinātības valsts aģentūra
pasts@nva.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Nodarbinātības valsts aģentūra
pasts@nva.gov.lv
Politikas joma:
Nodarbinātības veicināšana un bezdarba mazināšana
Pētījuma klasifikācija:
Regulārs pētījums (tajā skaitā izpētes monitorings)
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Aptauja ir viena no darba tirgus īstermiņa prognozēšanas metodoloģijas komponentēm un nodrošina Nodarbinātības valsta aģetūru ar ievaddatiem prognožu sagatavošanai.
Autoru saraksts:
  • Māra Tauriņa
Pētījuma finansēšanas avots:
Ārvalstu finanšu palīdzības instruments
Finansējuma avota pilns nosaukums:
Līguma izpilde tiek finansēta no Eiropas Sociālā fonda projekta „Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” (projekta identifikācijas Nr. 7.1.2.2./16/I/001) līdzekļiem, kur 85% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15 % - Latvijas valsts budžets.
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
27215 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

 Aptaujā tiek noskaidrots, kādās profesiju grupās un kurā reģionā tuvākajā gadā darba devēji plāno izveidot jaunas darbavietas, likvidēt esošās darbavietas, nomainīt esošos darbiniekus rotācijas kārtībā, tiek noskaidrots ilgstoši (ilgāk par 3 mēnešiem) neaizpildīto vakanču skaits, identificējot kādās profesiju grupās tās ir bijušas, kā arī to iemeslus.

To top