Pētījumu un publikāciju datu bāze

Darba tirgus izvērtējums ar mērķi identificēt iespējas pārkvalificēt sociālajā jomā citu profesiju pārstāvjus

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Agnese Bīdermane un Liesma Ose
67021675 un 67782953

Darba tirgus izvērtējums ar mērķi identificēt iespējas pārkvalificēt sociālajā jomā citu profesiju pārstāvjus

Pētījuma mērķis:

Pamatojoties aktuālajos datos, noskaidrot darba tirgus dalībnieku un izglītības iestāžu iespējas citu profesiju pārstāvju pārkvalifikācijai par sociālā darba speciālistiem.

Pētījuma uzdevums:

Veikt darba tirgus un profesionālās izglītības piedāvājuma izvērtējumu par iespējām citu profesiju pārstāvjiem pārkvalificēties par sociālā darba speciālistiem, tai skaitā:

1) veikt vakanču analīzi Latvijā, izmantojot NVA datus un privāto darbā iekārtošanas uzņēmumu datus, lai noskaidrotu, kuru profesiju pārstāvjiem ir bezdarba riski un vai tiem ir adresēti pārkvalifikācijas risinājumi;

2) izvērtēt sociālā darba speciālistu profesionālo kvalifikāciju reglamentējošos normatīvos aktus un tajos nepieciešamās izmaiņas pārkvalifikācijas īstenošanai,

3) izvērtēt pārkvalifikācijas praksi Latvijā un citās ES valstīs;

4) izvērtēt Latvijas izglītības iestāžu gatavību un iespējas organizēt pārkvalifikāciju;

5) veikt lauka darbu sociālā darba jomas un citu izvērtējuma mērķī minēto nozaru darbinieku un darba devēju mērķa grupās;

6) izstrādāt priekšlikumus tālākai pārkvalifikācijas īstenošanas pilnveidei.

Plānotās nodošanas datums:
30.11.2025
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija
lm@lm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Labklājības ministrija
lm@lm.gov.lv
Politikas joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījuma plānotie rezultāti:

Izstrādāts izvērtējuma ziņojums par darba tirgus un izglītības iestāžu piedāvājumu iespējām citu profesiju pārstāvju pārkvalifikācijai par sociālā darba speciālistiem, akcentējot pieejamos un vēl attīstāmos ar sociālā darba jomu saistīto nozaru citu profesiju pārstāvju profilēšanas rīkus un pamatkompetenču apguves programmas sociālā darba jomas specialistu: sociālo rehabilitētāju, sociālo aprūpētāju un sociālo darbinieku kvalifikācijas apguves nodrošināšanai.

Izvērtējuma rezultāts dos iespējas plānot un izstrādāt grozījumus attiecībā uz sociālā darba speciālistiem nepieciešamas kvalifikācijas ieguves nosacījumiem nolūkā risināt darbinieku trūkuma nozarē problēmu, kā arī Latvijas augstskolām un koledžām, kuras īsteno akreditētu studiju virzienu “Sociālā labklājība”, izstrādāt darba tirgus situācijā pamatotus izglītības pakalpojumus un uzņemt studējošos esošajās, vai jaunās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides izglītības programmās.

Iestādes un organizācijas, kuras izmantos izvērtējuma rezultātus ir sociālo pakalpojumu sniedzēji gan pašvaldību sociālajos dienestos, gan NVO sektorā, pašvaldības, Labklājības ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Ekonomikas ministrijas, augstākās izglītības iestādes un koledžas.

To top