Pētījumu un publikāciju datu bāze

Diskriminācijas situācijas izpēte Latvijā

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Ilze Dūmiņa

Diskriminācijas situācijas izpēte Latvijā

Pētījuma mērķis:

Mērķis – ar dažādu metožu palīdzību izvērtēt aktuālo situāciju diskriminācijas jomā Latvijā, un, apzinot viedokļus par diskriminācijas
cēloņiem, riskiem un izaicinājumiem, identificētu galvenos iekļaujošas sabiedrības izveidi bremzējošos faktorus, kā arī rastu efektīvākos risinājumus šāda sabiedrības modeļa attīstīšanai.

Nolūkā veikt analītisku un datos pamatotu situācijas izvērtējumu, laika posmā no 2022. gada augusta līdz decembrim tika izzināts un analizēts sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu grupu viedoklis, noskaidrots darba devēju vērtējums situācijai, apzināta starptautiskā pieredze dažādības vadībā, kā arī iegūts dažādu jomu ekspertu skatījums un priekšlikumi uzlabojumiem.

 

Pētījuma uzdevums:

“Dažādības kompass 2023” ir visaptverošs pētījums par aktuālo situāciju diskriminācijas jomā Latvijas darba vidē, kas iecerēts kā regulāra Sabiedrības integrācijas fonda aktivitāte, lai dažādām ieinteresētajām pusēm, tai skaitā, likumdevējam, sniegtu pārskatu gan par sasniegto ceļā uz iekļaujošu darba vidi un sabiedrību, gan nepieciešamajiem uzlabojumiem un atbalsta pasākumiem.

Nodošanas datums:
15.01.2023
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Sabiedrības integrācijas fonds
pasts@sif.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Sabiedrības integrācijas fonds
pasts@sif.gov.lv
Politikas joma:
Sabiedrības integrācija
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Analītisks pētījums situācijas noskaidrošanai
Pētījuma finansēšanas avots:
Valsts budžets
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
45930 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Pētījumā sniegts ieskats aktuālajā situācijā diskriminācijas jomā Latvijā, apzināti viedokļi par diskriminācijas cēloņiem, riskiem un izaicinājumiem, kā arī identificēti galvenie iekļaujošas sabiedrības izveidi bremzējošie faktori. Balstoties uz izpēti, eksperti apkopojuši un snieguši priekšlikumus efektīvākajiem risinājumiem iekļaujošas sabiedrības un darba vides attīstīšanai.

To top