Pētījumu un publikāciju datu bāze

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ieviešanas novērtējums (par 2022. gadu)

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Aurika Stratane
67021653

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ieviešanas novērtējums (par 2022. gadu)

Pētījuma mērķis:

Veikt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (turpmāk – Fonds) atbalsta saņēmēju ikgadēju aptauju, lai novērtētu Fonda atbalsta lietderību un efektivitāti.

Pētījuma uzdevums:

Fonda atbalsta saņēmēju apsekojums 2022. gadā veicams, atbalsta saņēmējus iedalot divās grupās: (1) pārtikas, higiēnas un saimniecības preču un individuālo mācību piederumu komplektu saņēmēji un (2) gatavo maltīšu saņēmēji.

Jāņem vērā, ka apsekojuma rezultātu analīze iekļaujama Darbības programmas pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas periodā lietderības un efektivitātes novērtējuma ziņojumā par 2022. gadu.

Nodošanas datums:
15.03.2023
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Labklājības ministrija
lm@lm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Labklājības ministrija
lm@lm.gov.lv
Politikas joma:
Sociālā iekļaušana
Pētījuma klasifikācija:
Sabiedriskās domas pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Iegūtā informācija tiks izmantota atbalsta pilnveidošanai (zemu ienākumu mājsaimniecībām).
Pētījuma finansēšanas avots:
Ārvalstu finanšu palīdzības instruments
Finansējuma avota pilns nosaukums:
Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
17756 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:
  • Fonda pārtikas un pamata materiālās palīdzības atbalsts 2022. gadā ir sasniedzis vistrūcīgākās ģimenes. Personu informētība par sniegto atbalstu ir ļoti augsta, un atbalsts sniegts gandrīz visām potenciālajām mērķa grupas personām, kurām ir tiesības un kuras vēlējušās saņemt konkrēto atbalsta veidu.
  • Fonda pārtikas un pamata materiālās palīdzības atbalsts ir atvieglojis vistrūcīgāko iedzīvotāju un mājsaimniecību budžeta slogu, palielinot iespēju nodrošināt citas pamatvajadzības. 2022. gadā konstatējama objektīva materiālās un sociālās situācijas pasliktināšanās, īpaši sabiedrības ievainojamākās daļas vidū, un to, ka pārtikas un pamata materiālā palīdzība nepieciešama lielākai iedzīvotāju daļai.
  • 2022. gada atbalsta saņēmēju aptauja liecina par augstu visu veidu Fonda atbalsta komplektu izmantošanas lietderību un atbilstību atbalsta saņēmēju vajadzībām.
  • Fonda  darbības programmā izvēlētie atbalsta veidi un mērķa grupas ir pamatā atbilstošas situācijai. Joprojām atbalsts nepieciešams tieši ģimenēm ar bērniem, kā arī personām vecumā virs 65 gadiem, kam ir ierobežotas iespējas vai kas nevar mainīt savu situāciju.
  • Atbalsta sniegšanas ilguma samazināšanās liecina par aktīvāku mājsaimniecību (ar personām darbspējas vecumā, kam ir iespējas mainīt savu situāciju) rīcību, beidzoties krīzei vai ārkārtējai situācijai.
To top