Pētījumu un publikāciju datu bāze

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda komunikācijas stratēģijas 2015. – 2023. gadam ieviešanas efektivitātes vidusposma (mid-term) izvērtējums

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda komunikācijas stratēģijas 2015. – 2023. gadam ieviešanas efektivitātes vidusposma (mid-term) izvērtējums

Pētījuma mērķis:

Izvērtēt Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu vadībā iesaistīto institūciju īstenoto komunikācijas pasākumu efektivitāti un lietderību ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā un sniegt ieteikumus komunikācijas pilnveidošanai.

Nodošanas datums:
31.03.2020
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija
pasts@fm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Finanšu ministrija
pasts@fm.gov.lv
Politikas joma:
Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
CIts
Pētījuma finansēšanas avots:
Ārvalstu finanšu palīdzības instruments
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
27320 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:
Attiecībā uz ES fondu komunikācijas pasākumu efektivitāti un lietderību var secināt, ka pasākumi plānoti un īstenoti mērķtiecīgi, ko apliecina cēloņsakarības starp īstenotajiem pasākumiem, Stratēģijas mērķiem un uzdevumiem.
To top