Pētījumu un publikāciju datu bāze

ES fondu 2014. – 2020.gada plānošanas perioda DP “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs” investīciju izvērtējums

Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Dace Beļajeva

ES fondu 2014. – 2020.gada plānošanas perioda DP “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs” investīciju izvērtējums

Pētījuma mērķis:

Pierādījumu gūšana par ES fondu 2014.- 2020.gada plānošanas perioda DP “Izaugsme un nodarbinātība” ieguldījumu pārejai uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs
lietderību, efektivitāti un ietekmi.

Nodošanas datums:
05.07.2022
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija
pasts@fm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Finanšu ministrija
pasts@fm.gov.lv
Politikas joma:
Budžeta un finanšu politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
Finansējuma avota pilns nosaukums:
Eiropas Sociālā fonds, tehniskās palīdzības projekta “Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas nodrošināšana pierādījumu bāzes veidošanai uz rezultātiem vērstu un efektīvu ES fondu ieguldījumu plānošanai un veikšanai Latvijas tautsaimniecībā”
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
64000.00 EUR
To top