Pētījumu un publikāciju datu bāze

Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās: Ex-post pētījums

Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” vadītāja Maija Muceniece un projekta vecākā eksperte Liesma Ose
67021527

Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās: Ex-post pētījums

Pētījuma mērķis:

Nodrošināt pierādījumos balstītu kvantitatīvu un kvalitatīvu informāciju par pašvaldību sociālo dienestu darbību, noslēdzot projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošanu (ex-post pētījumu). Pētījuma priekšmets ir pašvaldību sociālo dienestu darbības efektivitātes izmaiņas Projekta ietvaros īstenoto aktivitāšu, tai skaitā profesionālās pilnveides pasākumu, rezultātā, kā arī ārēju strukturālu faktoru (ATR, Covid-19 pandēmija, 2022.gada karš Ukrainā) ietekmē, salīdzinot ar 2017.gadā īstenotā ex-ante pētījuma rezultātiem.

Galvenās pētījumā aplūkotās tēmas:

Pašvaldību iedzīvotāju viedoklis par pašvaldības sociālo dienestu, tā veikumu iedzīvotāju dzīves kvalitātes ietekmēšanā un tā reputāciju, kā arī par sociālo dienestu klientu apmierinātību ar sociālā darbinieka sniegto atbalstu sociālo problēmu risināšanā.

Sociālo dienestu vadītāju un sociālā darba speciālistu viedokļi par sociālā darba praksi ietekmējošiem institucionāliem un profesionāliem faktoriem mērījumi un to analīze.

Sociālo dienestu sadarbības institūciju un pašvaldību vadītāju izpratnes par sociālā dienesta vietu un lomu sabiedrībā mērījumi un iegūto rezultātu analīze.

Gala ziņojums  par pašvaldību sociālo dienestu un sociālā darba speciālistu darbības efektivitātes izmaiņām Projekta ietvaros īstenoto aktivitāšu rezultātā.

Nodošanas datums:
18.09.2023
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija
lm@lm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Labklājības ministrija
lm@lm.gov.lv
Politikas joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Pētījuma rezultāti tiks izmantoti profesionāla sociālā darba attīstībai īstenotā atbalsta plānošanai un īstenošanai.
Pētījuma finansēšanas avots:
Ārvalstu finanšu palīdzības instruments
Finansējuma avota pilns nosaukums:
Sociālais fonds (85%) un valsts budžeta finansējums (15%) projekta Nr. 9.2.1.1./15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
86000.00 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Ex-post pētījums rāda, ka būtiskas izmaiņas sociālā darba prakses saturā, salīdzinot ar ex-ante pētījumu nav notikušas.

Pētījuma rezultāti liecina, ka sociālā dienesta struktūras reorganizāciju, darba metožu pārskatīšanu ietekmēja kā  projekts, tā arī ATR. Kā problēma ar pieaugošu intensitāti, kas kavē profesionāla sociālā darba un sociālo pakalpojumu attīstību Latvijā, ir minams sociālā darba speciālistu trūkums, kuru aktualizē gan pašvaldību vadība, gan sociālo dienestu vadība. Vienlaikus Covid-19 pandēmiju ierobežojošie pasākumi daļēji aizkavēja dažādu jauninājumu ienākšanu sociālajā darbā.

Ex-post pētījums rāda, ka profesionālās pilnveides pasākumi, kuri speciālistiem tika piedāvāti projekta  ietvaros, ir snieguši būtisku ieguldījumu kā individuālā – speciālistu, tā organizāciju – sociālo dienestu – līmenī. Sociālā darba speciālisti ir izmantojuši projektā piedāvātās apmācības, supervīzijas, izstrādātās metodikas, kā arī citus informatīvos materiālus, savukārt dienestu līmenī projektā īstenotie pasākumi ir sekmējuši darba organizācijas pārskatīšanu un darbinieku specializāciju nostiprināšanos. Projekta rezultātu izvērtējums apliecina rāda par nepieciešamību turpināt uzsāktās profesionāla sociālā darba attīstībai īstenotās atbalsta aktivitātes.

To top