Pētījumu un publikāciju datu bāze

Ģenētiski modificētu augu neapzinātas izplatīšanas vidē monitorings un Latvijā pieejamo vides monitoringa programmu izvērtējums saistībā ar ĢMO vispārīgo uzraudzību

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Veterinārais un pārtikas departaments

Ģenētiski modificētu augu neapzinātas izplatīšanas vidē monitorings un Latvijā pieejamo vides monitoringa programmu izvērtējums saistībā ar ĢMO vispārīgo uzraudzību

Pētījuma mērķis:

Izvērtēt iespējamu neapzinātu ĢMO izplatību Latvijas vidē, sniegt analīzi par Latvijā pieejamajām vides monitoringa programmām, kā arī izstrādāt rekomendācijas esošo vides monitoringa programmu un sēklu/augu pavairošanas materiāla monitoringa programmas pielāgošanai ĢMO vispārīgās uzraudzības veikšanai saistībā ar vides riska novērtējumu un bāzes līniju noteikšanu.

Pētījuma uzdevums:

1. izvēlēties metodes Latvijas vides monitoringam atbilstoši zinātniskās literatūras analīzei;
2. izvērtēt Latvijā esošo vides monitoringa programmu un datubāzu piemērotību ĢMO vispārīgajai uzraudzībai saistībā ar vides riska novērtējumu un bāzes līniju noteikšanu;
3. veikt monitoringu un ievākt ruderālo krustziežu dzimtas augu, kukurūzas augu u. c. augu paraugus potenciāli ar ģenētiski modificētiem augiem piesārņotās teritorijās (ostu apkārtnē, dzelzceļa kravu pārkraušanas vietās, rapša pārstrādes rūpnīcu apkārtnē u. c.);
4. sadarbībā ar VAAD, kas veic lauku apsekojumus vietās, kurās 2021. gadā tika iznīcināti rapša sējumi ar sēklām, kas bija piesārņotas ar GT73, ievākt rapša augu paraugus;
5. noteikt ievāktajiem paraugiem ĢMO skrīninga gēnu klātbūtni apvienotos paraugos un pēc nepieciešamības identificēt konstatētos ĢMO notikumus individuālos paraugos;
6. ievākto paraugu molekulārajam raksturojumam pēc nepieciešamības izmantot sekvenēšanas metodes;
7. noteikt nejaušus ĢMO piemaisījumus ziedputekšņos, kā arī sēklās un augu pavairojamā materiālā mazumtirdzniecībā tirdzniecības vietās klātienē un tīmekļvietnēs Latvijā, izmantojot mērķtiecīgu paraugu atlases stratēģiju un pārbaudot sēklas, kas paredzētas mazdārziņiem un citiem nelieliem audzētājiem

Plānotās nodošanas datums:
31.12.2024
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Politikas joma:
Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījuma plānotie rezultāti:

Izvērtēta iespējamu neapzinātu ĢMO izplatība Latvijas vidē, sniegta analīze par Latvijā pieejamajām vides monitoringa programmām, kā arī izstrādātas rekomendācijas esošo vides monitoringa programmu un sēklu/augu pavairošanas materiāla monitoringa programmas pielāgošanai ĢMO vispārīgās uzraudzības veikšanai saistībā ar vides riska novērtējumu un bāzes līniju noteikšanu.

To top