Pētījumu un publikāciju datu bāze

Invaliditātes politika un invaliditātes noteikšanas sistēma Latvijā (engl. Disability Policy and Disability Assessment System in Latvia)

Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāts

Invaliditātes politika un invaliditātes noteikšanas sistēma Latvijā (engl. Disability Policy and Disability Assessment System in Latvia)

Pētījuma mērķis:

Pētījums sagatavots kā daļa no projekta “Latvijas invaliditātes noteikšanas sistēmas izvērtējums un pilnveidošana”, kuru Pasaules Banka īstenoja ar Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāta (REFORM ĢD) finansējumu un līdzdalību.

Projekta mērķis – uzlabot invaliditātes noteikšanas sistēmu, sniedzot Latvijas Republikas Labklājības ministrijai tehnisko atbalstu un ieteikumus šādos aspektos: (i) standartizētas personu funkcionēšanas spēju novērtējuma sistēmas izveide; (ii) izmēģinājuma projekta izstrāde, īstenošana un novērtēšana, lai izvērtētu iespējas iekļaut standartizētu funkcionēšanas spēju novērtējumu invaliditātes noteikšanas metodikā; un (iii) pasākumi, kas stiprina saikni starp invaliditātes noteikšanu un darba tirgus politiku, lai panāktu personu ar invaliditāti iekļaušanu darba tirgū.

Pētījums sniedz ieteikumus par to, kā pilnveidot personas funkcionēšanas novērtējumu (t.i. novērtējumu par invaliditātes radītajām sekām) un nodrošināt tā atbilstību bio-psiho-sociālajai jeb interaktīvajai invaliditātes izpratnei, kas izmantota Pasaules Veselības organizācijas Starptautiskajā funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijā (PVO SFK). Šī pieeja ir arī atspoguļota Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD).

Nodošanas datums:
30.11.2020
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija
lm@lm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Labklājības ministrija
lm@lm.gov.lv
Politikas joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Pētījuma rezultāti tiks izmantoti invaliditātes noteikšanas procesa pilnveidošanai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā, kā arī tiks vērtēta nepieciešamība veikt grozījumus Invaliditātes likumā un saistītajos Ministru kabineta noteikumos.
Pētījuma finansēšanas avots:
Cits
Finansējuma avota pilns nosaukums:
Eiropas Komisijas finansējums
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Pētījumā sniegts novērtējums par Latvijā spēkā esošo invaliditātes noteikšanas sistēmu, t.sk. invaliditātes novērtēšanas kritērijiem,  administratīvajiem procesiem, atbalsta pasākumiem, datu tendencēm, kā arī sniegtas Pasaules bankas rekomednācijas, kā stiprināt invaliditātes novērtēšanas procesu un pilnveidot tā atbilstību Pasaules Veselības organizācijas Starptautiskajai funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijai un Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām.

Piezīmes:
Pētījuma autori (autortiesību subjekti): © 2017 The World Bank 1818 H Street NW, Washington DC 20433 Tālrunis: 202-473-1000; mājaslapa: www.worldbank.org
To top