Pētījumu un publikāciju datu bāze

Jaunas zināšanas un pieejas antimikrobiālās rezistences mazināšanai, HIV ierobežošanai un sabiedrības vakcinācijas aptveres paplašināšanai

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Ieva Apine

Jaunas zināšanas un pieejas antimikrobiālās rezistences mazināšanai, HIV ierobežošanai un sabiedrības vakcinācijas aptveres paplašināšanai

Pētījuma mērķis:

Attīstīt jaunas zināšanas un pieejas antimikrobiālās rezistences mazināšanai, HIV izplatības ierobežošanai un izmaksu efektīvai sabiedrības vakcinācijas aptveres paplašināšanai.

Pētījuma uzdevums:

Projekta zinātniskie rezultāti palīdzēs izstrādāt ilgtspējīgas pieejas būtisku veselības aprūpes un sabiedrības veselības pakalpojumu sniegšanai valstī, atbalstot Veselības ministriju un citas ieinteresētās puses ar uz pierādījumiem balstītiem ieteikumiem.

Projekts tiks īstenots, izmantojot trīs sinerģiskas un komplementāras darba pakas (DP) un 5 apakšpakas (AP): DP1 – Jaunas zināšanas un pieejas HIV sloga mazināšanai Latvijā: AP 1.1. HIV matemātiskā modelēšana; AP 1.2. HIV terapijas līdzestības pētījums; AP 1.3. Jauni risinājumi HIV/tuberkulozes duālās infekcijas jomā; DP2 – Situācijas apzināšana un risinājumu piedāvāšana ar veselības aprūpi saistīto infekciju un antimikrobiālās rezistences jomā valstī; AP 2.1. Antibiotiku patēriņa un ar veselības aprūpi saistīto infekciju pētījums; AP 2.2. Jauna pieeja, izmantojot baktēriju skrīningu kā prototipu iespējamai fāgu terapijai; DP3 – Vakcīnu izmaksu efektivitātes novērtēšanas modeļa izstrāde un pilotēšana Latvijā.

Plānotās nodošanas datums:
21.12.2025
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Veselības ministrija
pasts@vm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Veselības ministrija
pasts@vm.gov.lv
Politikas joma:
Sabiedrības veselība
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījuma plānotie rezultāti:

Galvenie sasniedzamie rezultāti

  • Septiņi jauni pētniecības instrumenti (adaptētas starptautiski validētas aptaujas anketas u. tml.)
  • Piecas zinātniskās publikācijas starptautiski citējamos augstas raudzes žurnālos
  • Trīs prezentācijas par projekta rezultātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs
  • Sagatavoti un platformā Dataverse publicēti seši jauni datu masīvi atkārtotai un paplašinātai tālākai izmantošanai
  • Trīs pētījumu ziņojumi, kuros būs ietvertas arī rekomendācijas pierādījumos-balstītas sabiedrības veselības politikas veidošanai Latvijā

Plašāka informācija par projektu pieejama: https://www.rsu.lv/projekts/jaunas-zinasanas-un-pieejas-antimikrobialas-rezistences-mazinasanai-hiv-ierobezosanai-un

Piezīmes:
Projekts tiek īstenots valsts pētījumu programmas "Sabiedrības veselība" ietvaros (Valsts pētījumu programma “Sabiedrības veselība”: https://www.vm.gov.lv/lv/valsts-petijumu-programma-sabiedribas-veseliba).
To top