Pētījumu un publikāciju datu bāze

Kuldīga: pilsētbūvniecība un arhitektūra.

Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Kuldīgas vecpilsētas pārvaldības speciāliste Sintija Vītoliņa
Tālr.: +371 63324935, Mob.: +371 29170106; +371 29579088

Kuldīga: pilsētbūvniecība un arhitektūra.

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir zinātniski pamatotas informācijas sagatavošana UNESCO pasaules kultūras mantojuma nacionālajā sarakstā iekļautās nominācijas „Kuldīgas vecpilsēta Ventas senlejā” sagatavošanai Pasaules mantojuma sarakstam.

Pētījuma uzdevums:

Pētījuma uzdevums ir izdot mūsdienīgu, bilingvālu un zinātnisku pētījumu, kurā ir izvērtēti pieejamie informācijas avoti par pilsētbūvniecību un arhitektūras tradīcijām Kuldīgā. Izdevums, kurā apzināta un apkopta informācija par līdz šim nepilnīgi pētītiem Kuldīgas arhitektūras aspektiem (ēku autori, datējumi pēc reālā būvniecības laika, arhitektūras stili un būvtradīciju formulējumi u.c.). Publicēt vienotu, ekspertu pamatotu viedokli Kuldīgas būvniecības jautājumos.

Nodošanas datums:
01.01.2014
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Kuldīgas novada pašvaldība
dome@kuldiga.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Kuldīgas novada pašvaldība
dome@kuldiga.lv
Politikas joma:
Reģionālā attīstība
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījumu rezultātu izmantošana:
apzināt un pamatot unikālā vecpilsētas kultūrvides un dabas kompleksa vērtības
Autoru saraksts:
 • Dr. habil. arch. Jānis Krastiņš
 • Dr. arch. Jana Jākobsone
 • Mg. hist. Jānis Asaris
 • Mg. hist. Mārtiņš Lūsēns
 • vēsturnieks Andris Biedriņš
 • Dr. arch. Jānis Zilgalvis
 • Dr. arch. Ilmārs Dirveiks
 • Mg. arch. Agate Eniņa
 • Mg. art. Daina Antoniška
 • Dr. habil. art. Ojārs Spārītis
 • Mg. geogr. Inga Bērziņa
Pētījuma finansēšanas avots:
Cits
Finansējuma avota pilns nosaukums:
Kuldīgas novada pašvaldības budžets, finansējums no Kultūras programmas - Valsts kultūrkapitāla fonds, privātās investīcijas.
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
36000 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Pētījuma manuskripts kalpo kā ierosmes avots projektiem, kas saistīti ar vietējās kultūrvēstures izziņu un popularizēšanu, arhitektūras mantojuma skaidrošanu un pamatošanu vietējos plānošanas dokumentos. Izdevums ir kā izzinoša, saistoša un izglītojoša lasāmviela ne tikai nozares speciālistiem, bet arī Kuldīgas iedzīvotājiem, pilsētas viesiem un citiem interesentiem. Tas ir pieejams Kuldīgas novada skolās un bibliotēkās, Kuldīgas Tūrisma informācijas centrā, kā arī Kuldīgas grāmatnīcā Zvaigzne ABC. Darbs ir šobrīd iespējami pilnīgas un zinātnes pamatotas atbildes uz Kuldīgas pilsētbūvnieciskajiem attīstības jautājumiem. Izdevums skaidros Kuldīgas pilsētvides materiālās arhitektūras vērtības, kā arī mākslas un būvmākslas tradīcijas.

Piezīmes:
Saistošs materiāls ikvienam iedzīvotājam, balstoties uz patiesām vides kvalitātes vērtībām. Īpaša pievienotā vērtība ir vispusīga terminu vārdnīca angļu un latviešu valodā. Izdevuma mākslinieciskā noformējuma izstrādē - sadarbība ar Andri Vecrumbu, Gintu Šteinu. Vāka dizains -Juris Petraškevičs.

To top