Pētījumu un publikāciju datu bāze

Kultūraugu ražību prognozēšanas metodiku izvērtēšana un jaunu metodiku izstrāde

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Tirgus un tiešā atbalsta departaments

Kultūraugu ražību prognozēšanas metodiku izvērtēšana un jaunu metodiku izstrāde

Pētījuma mērķis:

Izvērtēt esošo un izstrādāt jaunu kultūraugu ražību prognozēšanas metodiku

Pētījuma uzdevums:

1. izpētīt un aktualizēt kultūraugu ražības prognozēšanas plānus un metodikas;
2. pamatojoties uz Komisijas 2023. gada 25. jūlija Īstenošanas regulu (ES) 2023/1538, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2022/2379 piemēro attiecībā uz augkopības produkcijas statistiku, izstrādāt un aprakstīt jaunas kultūraugu ražas prognozēšanas metodikas un pārskatu formas papildus trim kultūraugiem, par kuru ražas prognozēm līdz šim nebija nepieciešams ziņot EK;
3. informēt laukaugu ražas prognozēšanas ekspertu darba grupu par zinātniskā projekta rezultātiem un to pielietojumu

Plānotās nodošanas datums:
31.12.2024
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Politikas joma:
Lauksaimniecības dzīvnieku, kultūraugu, meža un zivju resursu ilgtspējīga apsaimniekošana
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījuma plānotie rezultāti:

Izvērtēta esošā un izstrādāta jauna kultūraugu ražību prognozēšanas metodika

To top