Pētījumu un publikāciju datu bāze

Latvijas cilvēka biomonitoringa programmas izveide (HBM4LV)

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Ieva Apine

Latvijas cilvēka biomonitoringa programmas izveide (HBM4LV)

Pētījuma mērķis:

Iegūt zināšanas, kas ļautu veidot pierādījumos balstītu cilvēka biomonitoringa sistēmu Latvijā, ņemot vērā starptautisko pieredzi un pielāgojot to nacionālajām vajadzībām.

Pētījuma uzdevums:

Projektā Latvijas cilvēka biomonitoringa programmas izveide (HBM4LV) plānots gūt jaunas zināšanas un izmantot iepriekšējo pieredzi, sekundāro datu analīzi un veikt laboratoriju kapacitātes izpēti, lai radītu vadlīnijas Latvijas sabiedrību reprezentējošas kohortas izveidei, kā arī izstrādātu piemērotāko bioloģisko paraugu ņemšanas stratēģiju. Projektā plānots ņemt bioloģiskos paraugus no pētījumā definētās kohortas, veidojot Latvijas cilvēka biomonitoringa biobanku. Tādējādi tiks nodrošināta iespēju veikt bioloģisko paraugu būtiskāko ķīmisko vielu un to metabolītu analīzes Latvijas vai, ja tas būs nepieciešams, arī ārvalstu laboratorijās.

Plašāka informācija pieejama: https://www.rsu.lv/projekts/latvijas-cilveka-biomonitoringa-programmas-izveide-hbm4lv

Plānotās nodošanas datums:
21.12.2025
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Veselības ministrija
pasts@vm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Veselības ministrija
pasts@vm.gov.lv
Politikas joma:
Sabiedrības veselība
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījuma plānotie rezultāti:

Projektā iegūtie dati informēs par nozīmīgākajiem pesticīdu, metālu un noturīgo organisko piesārņotāju avotiem un ekspozīcijas ceļiem, kā arī to koncentrācijām Latvijas iedzīvotāju bioloģiskajos paraugos. Projektā iegūtās zināšanas un dati tiks izmantoti, lai izstrādātu rekomendācijas Latvijas cilvēka biomonitoringa sistēmas izveidei un ieviešanai.

Piezīmes:
Pētījums tiek īstenots valsts pētījumu programmas "Sabiedrības veselība" ietvaros (Valsts pētījumu programma “Sabiedrības veselība”: https://www.vm.gov.lv/lv/valsts-petijumu-programma-sabiedribas-veseliba).
To top