Pētījumu un publikāciju datu bāze

Latvijas iedzīvotāju veselībpratības novērtēšana un pilnveidošana: uz populāciju orientētās informatīvas izglītošanas platformas izstrāde un validācija dzīvesveida saistīto risku izpētei un uzraudzībai.

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Ieva Apine

Latvijas iedzīvotāju veselībpratības novērtēšana un pilnveidošana: uz populāciju orientētās informatīvas izglītošanas platformas izstrāde un validācija dzīvesveida saistīto risku izpētei un uzraudzībai.

Pētījuma mērķis:

Attīstīt jaunas zināšanas, pieejas un metodes iedzīvotāju veselībpratības uzlabošanai

Pētījuma uzdevums:

1. Veikt populācijas pētījumu par veselībpratības līmeni Latvijas iedzīvotājiem dažādās grupās
2. Identificēt  faktorus, kas saistīti ar veselībpratību
3. Stiprināt pacientu tiesības, balstoties uz aptauju par sabiedrības attieksmi par aktuāliem pacientu tiesību jautājumiem

Plānotās nodošanas datums:
26.12.2025
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Veselības ministrija
pasts@vm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Veselības ministrija
pasts@vm.gov.lv
Politikas joma:
Sabiedrības veselība
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījuma plānotie rezultāti:
  1. Izstrādātas visaptverošas anketas un uz pierādījumiem balstīti dzīvesveida ieteikumi
  1. Veikts populācijas pētījums, iesaistot iedzīvotājus klātienes aptaujas aizpildīšanā un uz iedzīvotājiem orientēta digitālā risinājuma izmantošanā.
  1. Izveidota uz iedzīvotājiem vērsta veselības uzraudzības sistēma, nodrošinot uz pierādījumiem balstītu un personificētu dzīvesveidu ieteikumu sniegšanu
  1. Novērtēta sabiedrības un ieinteresēto pušu attieksme pret pacientu tiesībām Latvijā

Plašāka informācija par pētījumu pieejama: https://www.stradini.lv/lv/content/vpp-1

Piezīmes:
Pētījums tiek īstenots valsts pētījumu programmas "Sabiedrības veselība" ietvaros (Valsts pētījumu programma “Sabiedrības veselība”: https://www.vm.gov.lv/lv/valsts-petijumu-programma-sabiedribas-veseliba).
To top