Pētījumu un publikāciju datu bāze

Lauksaimniecības attīstības prognozēšana un politikas scenāriju izstrāde līdz 2050. gadam

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Lauksaimniecības attīstības prognozēšana un politikas scenāriju izstrāde līdz 2050. gadam

Pētījuma mērķis:

Turpināt attīstīt Latvijas lauksaimniecības sektoranalīzes modeli (LASAM) nozares attīstības rādītāju prognozēšanai un sagatavot ticamas un pamatotas lauksaimniecības sektoru attīstības ilgtermiņa prognozes, kā arī izmantot šo modeli siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas pasākumu ietekmes novērtēšanai.

Pētījuma uzdevums:

Veikt LASAM modeļa uzlabošanu un papildināšanu. Darba ietvaros veikt visu LASAM modeļa datu aktualizāciju. LASAM modeļa paplašināšana ietver sevī investīciju komponentes integrāciju modelī, kas ļauj analizēt investīciju nepieciešamību prognozējamo rādītāju sasniegšanai. Darba ietvaros veikt izmaiņas modeļa vizualizācijas uzlabošanai. Pētījumā veikt VPP EVIDEnT apakšprojekta “Lauksaimniecības nozares SEG emisiju analīze un emisiju samazināšanas pasākumu ekonomiskais novērtējums” siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas pasākumu ietekmes novērtējuma integrēšanu LASAM modelī.

Nodošanas datums:
30.11.2018
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Politikas joma:
Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top