Pētījumu un publikāciju datu bāze

Meliorācijas ietekmes novērtēšana klimata pārmaiņu (plūdu riska) mazināšanā

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Lauksaimniecības departaments

Meliorācijas ietekmes novērtēšana klimata pārmaiņu (plūdu riska) mazināšanā

Pētījuma mērķis:

Videi draudzīgo meliorācijas sistēmu elementu identifikācija un piemērotības izvērtējums Latvijas ģeoklimatiskajiem apstākļiem. SEG emisiju mērījumi un cēloņsakarību izpēte nosusinātās lauksaimniecības zemēs.

Pētījuma uzdevums:

4.1. SEG emisiju mērījumi un cēloņsakarību izpēte nosusinātās lauksaimniecības zemēs (LBTU);

4.2. meliorācijas kadastra informācijas sistēmas pilnveidošana un funkcionalitātes paplašināšana Latvijas teritorijā (LBTU un LVMI “Silava”).

Plānotās nodošanas datums:
31.12.2024
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Politikas joma:
Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījuma plānotie rezultāti:

Pētījuma rezultāti nodrošina, ka zinātniski pamatotā veidā tiek pilnveidota informācija (palielināta ģeotelpiskā funkcionalitāte) meliorācijas kadastrā.

To top