Pētījumu un publikāciju datu bāze

Nacionālā meža monitoringa īstenošana

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Nacionālā meža monitoringa īstenošana

Pētījuma mērķis:

Meža resursu statistiskās inventarizācijas III cikla IV gada parauglaukumu apsekošana dabā, kuri netiek apsekoti citu finanšu instrumentu līgumu ietvaros. Parauglaukumos, kuros uzskaitīti koksnes resursi, plānota to pārmērīšana (visu koku krūšaugstuma caurmēra mērījumi, izlases koku augstumu mērījumi, statiskā atmiruma uzskaite) saskaņā ar Nacionālā meža monitoringa metodiku (tiešsaite: http://www.silava.lv/petijumi/nacionlais-mea-monitorings.aspx). Zemes lietojuma veida novērtēšana parauglaukumos bez koksnes resursiem.
Koku vainagu stāvokļa ikgadējā novērtēšana 115 parauglaukumos saskaņā ar starptautiskās sadarbības programmas par gaisa piesārņojuma ietekmes uz mežiem novērtēšanu un monitoringu (ICP Forests) izstrādāto un aprobēto metodiku (http://icp-forests.net/page/icp-forests-manual).
Sagatavoti aprēķini par III cikla I, II, III un IV gada mērījumu rezultātiem un apsekoto parauglaukumu kopsavilkums sadalījumā pa meža resursu monitoringa plānošanas pamatvienībām, kuras sakrīt ar bijušajiem Latvijas administratīvajiem rajoniem.
Sagatavots 2017. gadā līguma Nr. 200417/S11 ietvaros apsekoto un uzmērīto meža resursu monitoringa parauglaukumu saraksts un līguma ietvaros uzmērīto I līmeņa gaisa piesārņojuma monitoringa parauglaukumu saraksts.

Nodošanas datums:
29.12.2017
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Politikas joma:
Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
Pētījuma klasifikācija:
Regulārs pētījums (tajā skaitā izpētes monitorings)
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top