Pētījumu un publikāciju datu bāze

Par pāridarījumu izplatību skolēnu vidē

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Sigita Sniķere

Par pāridarījumu izplatību skolēnu vidē

Pētījuma mērķis:

Veikt profilakses un agrīnās intervences programmas KiVa  monitoringa pētījumu par pāridarījumu izplatību vispārizglītojošo skolu 1.–9. klašu
skolēnu vidū un veicināt uz pētījumu rezultātiem balstītu agrīnā preventīvā atbalsta  sistēmas attīstību Latvijā.

Pētījuma uzdevums:

Pēc nejaušības principa pētījuma atlasē iekļautas 63 izglītības  iestādes pētījuma kontroles grupā un 64 – eksperimentālajā grupā.

Nodošanas datums:
23.10.2023
Iesniedzējinstitūcija:
Valsts kanceleja
pasts@mk.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Valsts kanceleja
pasts@mk.gov.lv
Politikas joma:
Sociālā iekļaušana
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Pētījuma rezultāti izmantojami politikas plānošanā.
Pētījuma finansēšanas avots:
Valsts budžets
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Pētījuma rezultāti liecina, ka vismaz vienu reizi pēdējo pāris mēnešu laikā bulingu ir pieredzējuši 40,2% skolēnu.

To top