Pētījumu un publikāciju datu bāze

Par pētījumu veikšanu Lauku attīstības programmas (LAP) 2014-2020 un Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna 2023-2027 (KLP SP) Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas darbības nodrošināšanai

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Elita Benga

Par pētījumu veikšanu Lauku attīstības programmas (LAP) 2014-2020 un Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna 2023-2027 (KLP SP) Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas darbības nodrošināšanai

Pētījuma mērķis:

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma mērķis ir integrēt vides aspektus KLP SP, analītiski izvērtējot to mijiedarbību ar dabiskiem, ekonomiskiem un sociāliem apstākļiem, kā arī noskaidrojot un ņemot vērā ieinteresēto pušu viedokli. Galvenais SIVN mērķis ir iegūt informāciju par plānošanas dokumenta un tā realizācijas alternatīvu ietekmi uz vidi, kā arī veicināt sabiedrības līdzdalību plānošanas dokumenta izstrādē.

Pētījuma uzdevums:

Šā mērķa sasniegšanas vajadzībām SIVN iekļauj arī esošās situācijas analīze un paša plānošanas dokumenta analīze kopsakarā ar citiem plānošanas dokumentiem, kuru ietekmes jomas var daļēji pārklāties ar KLP SP ietekmes jomām sinerģiski vai antagoniski.

Plānotās nodošanas datums:
31.12.2024
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Politikas joma:
Lauksaimniecības dzīvnieku, kultūraugu, meža un zivju resursu ilgtspējīga apsaimniekošana
Pētījuma klasifikācija:
Regulārs pētījums (tajā skaitā izpētes monitorings)
Pētījuma plānotie rezultāti:

Šajā stratēģiskajā ietekmes uz vidi novērtējumā Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskajam plānam 2023.-2027.gadam (turpmāk – KLP SP) tiek izvērtēti plānā paredzēto darbības virzienu un aktivitāšu sagaidāmā ietekme uz vidi.

To top