Pētījumu un publikāciju datu bāze

Par sociālās palīdzības organizatora darba saturu pašvaldību sociālajos dienestos un darba kvalitatīvai izpildei nepieciešamajām kompetencēm

Par sociālās palīdzības organizatora darba saturu pašvaldību sociālajos dienestos un darba kvalitatīvai izpildei nepieciešamajām kompetencēm

Pētījuma mērķis:

Apzināt sociālās palīdzības organizatora darba saturu pašvaldību sociālajos dienestos un darba kvalitatīvai izpildei nepieciešamās kompetences.

Nodošanas datums:
18.10.2021
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija
lm@lm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Labklājības ministrija
lm@lm.gov.lv
Politikas joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
Pētījuma finansēšanas avots:
Cits
Finansējuma avota pilns nosaukums:
Eiropas Sociālais fonds (85%) un valsts finansējums (15%), Labklājības ministrijas projekta Nr. 9.2.1.1./15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” netiešās izmaksas.
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
6655 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Tikai 31% pētījuma respondentu ir 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība, 30% ir izglītība sociālajā darbā, un 29% -cita izglītība. Sociālās palīdzības organizatoru vidū 36% pilda arī citus pienākumus, tostarp sociālā darbinieka pienākumus. 63% aptaujāto sociālo dienestu vadītāju uzskata, ka sociālās palīdzības organizatora funkcijas var veikt speciālisti ar izglītību citā jomā, kā  grāmatveži, datu bāžu operatori un sociālie darbinieki. Izpēte liecina, ka Latvijā pastāv atšķirīgas pieejas un izaicinājumi sociālās palīdzības organizēšanā dažāda tipa pašvaldību teritorijās. Rīgā pastāv divi sociālās palīdzības organizācijas līmeņi (darbs ar dokumentiem un izvērtēšana apsekojot dzīvesvietā). Lauku teritorijās bieži sociālais darbinieks nodrošina visus sociālā dienesta atbildībā esošos pakalpojumus, tajā skaitā, sociālās palīdzības sniegšanu. Vidēja lieluma vai mazās pilsētās vērojama tendence, ka sociālās palīdzības organizatora funkcijas pilda sociālais darbinieks. Nepieciešams turpināt diskusiju par optimālāko sociālās palīdzības organizēšanas modeli pašvaldībās un par amata izpildei nepieciešamo izglītību.

To top