Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījuma ziņojums par augstākās izglītības sociālo dimensiju un instrumentiem, lai padarītu studiju procesu draudzīgāku jaunajiem vecākiem

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Nita Jirgensone

Pētījuma ziņojums par augstākās izglītības sociālo dimensiju un instrumentiem, lai padarītu studiju procesu draudzīgāku jaunajiem vecākiem

Pētījuma mērķis:

Izpētīt augstākās izglītības sociālo dimensiju un identificētu vēlamos instrumentus, lai padarītu studiju procesu draudzīgāku jaunajiem vecākiem.

Pētījuma uzdevums:

Apzināt studējošo vērtības, attieksmes un uzskatus attiecībā uz ģimeni, bērnu radīšanu un citām jomām; personīgos demogrāfiskos plānus (attiecībā uz bērnu radīšanu) un potenciālos faktorus, kas šos plānus ietekmē

Nodošanas datums:
19.04.2021
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Pārresoru koordinācijas centrs (darbību izbeigusi institūcija)
pkc@pkc.mk.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Pārresoru koordinācijas centrs (darbību izbeigusi institūcija)
pkc@pkc.mk.gov.lv
Politikas joma:
Bērnu un ģimenes politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Pētījumā apkopotie rezultāti un sniegtās rekomendācijas tika izmantotas diskusijām sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” (DLC) sēdēs, citos forumos par demogrāfisko izaicinājumu risinājumiem, kā arī tautas ataudzes stratēģijas izstrādē.
Pētījuma finansēšanas avots:
Valsts budžets
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
3500 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Iezīmējas nepārprotams pieprasījums pēc lielāka un plašāka finansiālā atbalsta studējošiem. Respondenti parasti minēja atlaides vai atvieglojumus studiju maksai, lielākās stipendijas, stipendiju saņēmēju loka paplašināšanu, kā arī lielākus pabalstus vecākiem, kuri audzina bērnus, tai skaitā vientuļiem vecākiem. Iezīmējās arī interese pēc valsts apmaksātiem palīgiem bērnu pieskatīšanā (piemēram, auklēm) vai bērnu pieskatīšanas infrastruktūru (piemēram, bērnistabas). Tāpat studenti izteica vēlmi pēc saprotošākas, daudzveidīgākas un strādājošiem studentiem, kā arī studentiem – vecākiem draudzīgākas pieejas, nosakot studiju darbu nodošanas termiņus un citus nosacījumus, kas ir vitāli svarīgi studiju procesa nepārtrauktībai un studiju programmas sekmīgai un savlaicīgai apguvei.

To top