Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījums “Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanas izvērtējums”

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Pētījums “Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanas izvērtējums”

Pētījuma mērķis:

Izvērtēt ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanas progresu, sniedzot pārskatu par valsts īstenoto politikas pasākumu ietekmi uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgu tiesību un iespēju īstenošanu un identificēt nepieciešamās turpmākās darbības efektīvas un ilgtspējīgas invaliditātes politikas attīstībai.

Pētījuma uzdevums:

(1) analizēt ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam izvirzīto mērķu un plānoto rezultātu sasniegšanas pakāpi no 01.01.2014. līdz 31.12.2019.; (2) analizēt ANO Rekomendāciju ieviešanas progresu par laika periodu no 01.09.2017. līdz 31.12.2019.

Nodošanas datums:
03.07.2020
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija
lm@lm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Labklājības ministrija
lm@lm.gov.lv
Politikas joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Pētījumā ir sniegts novērtējums par 47 ANO Rekomendācijām, no tām 32 jeb 68% ir novērtētas kā daļēji vai pilnībā ieviestas, 12 rekomendāciju ieviešana ir uzsākta, 3 rekomendāciju ieviešana nav uzsākta
Pētījuma finansēšanas avots:
Valsts budžets
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
49973 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Personu ar invaliditāti situācija ir uzlabojusies invaliditātes ekspertīzes, iekļaujošas izglītības, vides un informācijas pieejamības jomā, sociālo pakalpojumu jomā, paplašinoties atbalsta pakalpojumu, t.sk. sabiedrībā balstītu pakalpojumu klāstam. Nozīmīgākas problēmas ir saistītas ar nodarbinātības jomu, personu ar invaliditāti augsto nabadzības līmeni, sabiedrībā balstīto pasākumu finanšu ilgtspējas risku, pakalpojumu sniedzēju cilvēkresursu trūkumu un kvalitāti.

To top