Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījums par 1520 mm platuma dzelzceļa sistēmas migrācijas uz 1435 mm platuma dzelzceļa sistēmu plāna atbilstoši TEN-T regulai izstrādi

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Patriks Markēvičs
+371 67028192

Pētījums par 1520 mm platuma dzelzceļa sistēmas migrācijas uz 1435 mm platuma dzelzceļa sistēmu plāna atbilstoši TEN-T regulai izstrādi

Pētījuma mērķis:

Ne vēlāk kā vienu gadu pēc pētījuma ietvaros veiktā novērtējuma pabeigšanas Latvijai būs jāizstrādā migrācija plānu, nosakot tajā esošās dzelzceļa līnijas, kas atrodas Eiropas transporta koridoros un kuras paredzēts migrēt uz Eiropas transporta koridora standarta nominālo sliežu ceļa platumu 1 435 mm, un jāsniedz norādi par pārejas laika grafiku.

Pētījuma uzdevums:

Saskaņā ar Priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Savienības pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai un ar ko groza Regulu (ES) 2021/1153 un Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (ES) Nr. 1315/2013 16.a pantu dzelzceļa tīkam vai tā daļai ar sliežu platumu, kas atšķiras no Eiropas standarta nominālā sliežu ceļa platuma 1435 mm, ir jāveic novērtējumu, nosakot esošās dzelzceļa līnijas, kas atrodas Eiropas transporta koridoros, ņemot vērā to iespējamo migrāciju uz Eiropas standarta nominālo sliežu ceļa platumu 1435 mm. Pārrobežu posmu gadījumā novērtējumu saskaņo ar kaimiņos esošajām dalībvalstīm. Novērtējumā iekļauj sociāli ekonomisko izmaksu un ieguvumu analīzi par iespējamās migrācijas dzīvotspēju un novērtējumu par ietekmi uz sadarbspēju.

Plānotās nodošanas datums:
30.09.2024
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Satiksmes ministrija
satiksmes.ministrija@sam.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Satiksmes ministrija
satiksmes.ministrija@sam.gov.lv
Politikas joma:
Dzelzceļa politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījuma plānotie rezultāti:

Novērtējums par 1520 mm sliežu platuma dzelzceļa līniju, kas atrodas Eiropas transporta koridoros, iespējamo migrāciju uz Eiropas standarta nominālo sliežu ceļa platumu 1435 mm.

To top