Pētījumu un publikāciju datu bāze

Ceļā uz bērnam draudzīgu tieslietu sistēmu: Barnahus modeļa īstenošana (Towards a Child‑friendly Justice System in Latvia: Implementing the Barnahus Model)

Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Ilze Bērziņa
67021639

Ceļā uz bērnam draudzīgu tieslietu sistēmu: Barnahus modeļa īstenošana (Towards a Child‑friendly Justice System in Latvia: Implementing the Barnahus Model)

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir izvērtēt esošo situāciju un pakalpojuma klāstu vardarbībā cietušajam bērnam, kā arī izvērtēt Bērnu mājas (Barnahus) izmaksu attiecināmības efektivitāti.

Pētījuma uzdevums:

Pētījums par bērniem draudzīgu tiesību sistēmu ietver situācijas novērtēšanu no bērna/ģimenes kā sistēmas lietotāja viedokļa (no profilakses līdz tiesas spriedumam), šķēršļu noteikšanu (izdevumi, laiks, administratīvais slogs, zināšanas par savām tiesībām, tiesībaizsardzības sistēmas darbība), kā arī Bērnu mājas (Barnahus) izmaksu un ieguvumu analīzi.

OECD iesaistīšanās palīdz izstrādāt modeli, lai aprēķinātu vardarbības radītās izmaksas Latvijā, kā arī veikt izmaksu un ieguvumu analīzi, lai pierādītu un nodrošinātu pakalpojuma ilgtspēju. Šī pieeja palīdz izprast tiesību aizsardzības un citu iesaistīto institūciju saistītās izmaksas un ieguvumus, tostarp sociālo un ekonomisko ietekmi un reaģēšanu uz lietotāju vajadzībām.

Nodošanas datums:
31.03.2023
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija
lm@lm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Labklājības ministrija
lm@lm.gov.lv
Politikas joma:
Sociālā politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Pētījuma rezultāti tika izmantoti, lai ieviestu Bērna mājas modeli Latvijā un uzlabotu esošos pakalpojumus.
Pētījuma finansēšanas avots:
Ārvalstu finanšu palīdzības instruments
Finansējuma avota pilns nosaukums:
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
200000 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Šajā ziņojumā ir novērtēti ieguvumi, ko sniedz Barnahus modeļa ieviešana Latvijā kā bērniem draudzīga starpinstitūciju vienas pieturas aģentūra, lai atbalstītu vardarbībā cietušus vai vardarbībai pakļautus bērnus, kā arī tos, kuri ir bijuši vardarbības liecinieki. Ziņojumā ir aplūkota Latvijas pieeja, lai veicinātu tiesu sistēmu, kas ir vairāk cilvēkiem un bērniem draudzīga, ietverot pareizus pārvaldības mehānismus.

To top