Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījums par brīvības atņemšanas soda izpildes orientāciju uz notiesāto nodarbināmības līmeņa celšanu un darba tirgus orientāciju uz bijušo ieslodzīto integrāciju

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Inga Girgensone; Zane Ulmane

Pētījums par brīvības atņemšanas soda izpildes orientāciju uz notiesāto nodarbināmības līmeņa celšanu un darba tirgus orientāciju uz bijušo ieslodzīto integrāciju

Pētījuma mērķis:

Sekmēt ieslodzīto un bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un iesaistīšanos darba tirgū:

1. Izpētīt ieslodzījuma vietu darbības orientāciju uz bijušo ieslodzīto integrāciju darba tirgū, izvērtējot ar bijušo ieslodzīto integrāciju darba tirgū saistītos izaicinājumus, kā arī izpētīt ārvalstu pieredzi darba prasmju attīstīšanā ieslodzītajiem ieslodzījuma vietās;

2. Sniegt detalizētu novērtējumu pakāpei, kādā brīvības atņemšanas soda izpilde Latvijā ir orientēta uz ieslodzīto nodarbināmības līmeņa celšanu un sagatavošanu integrācijai darba tirgū pēc atbrīvošanas no soda izciešanas. Sniegt praktiski piemērojamas vadlīnijas Ieslodzījuma vietu pārvaldes rīcībai, kas vērsta uz mērķi – pēc iespējas lielāka bijušo ieslodzīto daļa, kas pēc iespējas īsākā laikā pēc soda izciešanas stājas darba attiecībās;

3. Sniegt detalizētu novērtējumu, kā darba tirgus ir orientēts uz bijušo ieslodzīto integrāciju (politekonomiskie uzstādījumi, tiesiskais regulējums, darba devēji u.c.). Balstoties uz novērtējumu, sniegt praktiski piemērojamas vadlīnijas Ieslodzījuma vietu pārvaldei, kā koordinatora lomai uz ieslodzīto sagatavošanu integrācijai darba tirgū vērstas multisektorālas atbalsta sistēmas veidošanā un atbalsta sistēmas stiprināšanu;

4. Izpētīt ārvalstu pieredzi jebkurā profesijā noderīgo prasmju – darba prasmju (angl.: soft skills; transferable skills) attīstīšanai likumpārkāpējiem ieslodzījuma vietās, nodrošinot veiksmīgu pāreju uz darbaspēka sabiedrību. Balstoties uz pētījumā gūtajām atziņām, sniegt praktiski piemērojamas vadlīnijas Ieslodzījuma vietu pārvaldei par darba prasmju attīstīšanas un uzlabošanas metodoloģiju ieslodzījuma vietās, ņemot vērā Latvijas ieslodzījuma vietu un tiesiskā regulējuma specifiku.

Pētījuma uzdevums:

1. Izvērtēt, kā tiek diagnosticētas ieslodzīto vajadzības pēc resursu piesaistes nodarbināmības līmeņa celšanai un integrācijai darba tirgū;

2. Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru, Valsts probācijas dienestu, sociālajiem dienestiem, biedrībām, nodibinājumiem, u.c. organizācijām veikt padziļinātās intervijas ar bijušajiem ieslodzītajiem, ar mērķi noskaidrot bijušo ieslodzīto situāciju darba tirgū pēc ieslodzījuma;

3. Izpētīt un apkopot informāciju par ārvalstu pieredzi jebkurā profesijā noderīgās prasmes – darba prasmes (angl.: soft skills; transferable skills) attīstīšanā ieslodzītajiem ieslodzījuma vietās triju līdz četru valstu (izvēloties un pamatojot izvēli no šāda valstu klāsta: Apvienotā Karaliste vai Īrija; kāda no Skandināvijas valstīm vai Somija; kāda no bijušajām postpadomju vai sociālā bloka valstīm) īstenotajiem pasākumiem, lai palīdzētu nodrošināt veiksmīgu pāreju uz darbaspēka sabiedrību;

4. Izstrādāt un novadīt diskusiju divos pasākumos par  karjeras konsultācijas jautājumiem projekta Nr. 9.1.3.0/16/I/001 ietvaros;

5. Izstrādāt un prezentēt pētījumā iegūtos rezultātus gadskārtējā projekta Nr. 9.1.2.0/16/I/001 apakšdarbības 3.4. ietvaros konferencē  ar darba tirgus jautājumiem.

Nodošanas datums:
27.09.2023
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Tieslietu ministrija
pasts@tm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Ieslodzījumu vietu pārvalde
pasts@ievp.gov.lv
Politikas joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Pētījuma klasifikācija:
Regulārs pētījums (tajā skaitā izpētes monitorings)
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Rīcībpolitikas pilnveide - esošo pasākumu nodarbinātības veicināšanai efektivitātes paaugstināšana.
Pētījuma finansēšanas avots:
Ārvalstu finanšu palīdzības instruments
Finansējuma avota pilns nosaukums:
Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” Nr.9.1.2.0/16/I/001 ietvaros veikts pētījums
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
57900.00 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Pētījuma ietvaros tika veikta ieslodzīto anketēšana, intervijas ar bijušajiem ieslodzītajiem, organizētas diskusijas ar atbildīgajām valsts institūcijām un komersantiem, kas nodarbina ieslodzītos, tika veikta Lietuvas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Apvienotās Karalistes un citu valstu prakses analīze, kā arī tika izpildīti citi uzdevumi.

Kopumā pētījuma ietvaros ir secināts, ka ieslodzījuma vietās ieslodzītajiem ir pieejams plašs izglītības un citu resocializācijas programmu klāsts, kā arī ieslodzītajiem ir iespēja strādāt pie komersanta un apmeklēt Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) karjeras konsultācijas, kas ir uzskatāms kā pozitīvs faktors attiecībā uz bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū.

Tāpat, analizējot ārvalstu pieredzi un veicot intervijas un fokusa grupas, tika identificētas vairākas atziņas un iespējamas pilnveides sfēras, lai palielinātu sniegto pasākumu efektivitāti attiecībā uz bijušo ieslodzīto integrāciju.

To top