Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījums par ilgtspējīga integrēta sabiedriskā transporta plāna, kas veidots kā daļa no Rīgas metropoles areāla pilsētas mobilitātes plāna (SUMP – sustainable urban mobility plan), izveidi

Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Annija Novikova
+371 67028325

Pētījums par ilgtspējīga integrēta sabiedriskā transporta plāna, kas veidots kā daļa no Rīgas metropoles areāla pilsētas mobilitātes plāna (SUMP – sustainable urban mobility plan), izveidi

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir sniegt rekomendācijas un novērtējumu, lai nodrošinātu sabiedriskā transporta plašāku izmantošanu lielām pasažieru plūsmām, samazinātu privātā autotransporta izmantošanu Rīgas metropoles areālā (turpmāk – RMA), piedāvājot plašākas iespējas pasažieriem plānot braucienu ar dažādiem transporta veidiem, tostarp velotransportu un mikromobilitātes rīkiem.

Pētījuma uzdevums:

1)Esošā sabiedriskā transporta un komercpārvadājumu apjoma, to savstarpējās savienojamības, pārklājuma, reisu intensitātes un intervālu izvērtējums;
2)Reģionālās nozīmes un pilsētas nozīmes maršrutu tīklu integrēšana;
3)Priekšlikumu izstrāde integrēta RMA sabiedriskā transporta plānam līdz 2040. gadam;
4)Rīcības plāns integrēta sabiedriskā transporta plāna ieviešanai izpētes teritorijā;
5)Informācijas par iedzīvotāju un nodarbināto skaitu apkopošana, analīze un prognoze;
6)Finanšu un sociālekonomiskās ietekmes izvērtējums;
7)Integrēta maršrutu tīkla apkalpošanai nepieciešamā finansiālā atbalsta aprēķins;
8)Priekšlikumi maršrutu tīklu pilnveidošanai.

Nodošanas datums:
21.11.2023
Iesniedzējinstitūcija:
Satiksmes ministrija
satiksmes.ministrija@sam.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Satiksmes ministrija
satiksmes.ministrija@sam.gov.lv
Politikas joma:
Transporta un sakaru politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Pētījuma rezultāti tiek izmantoti "Rīgas metropoles areāla ilgtspējīga integrēta sabiedriskā transporta plāns no 2024. līdz 2030. gadam" izstrādei
Pētījuma finansēšanas avots:
Cits
Finansējuma avota pilns nosaukums:
Satiksmes ministrijas darbība tiek līdzfinansēta no ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda Kohēzijas fonda līdzekļiem. Kohēzijas fonda finansējums 85% apmērā un valsts budžeta finansējums 15% EUR apmērā.
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
249500 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Pētījuma rezultāti sniedz vīziju par RMA integrēto transporta tīklu nākotnē, lai tādējādi palīdzētu pieņemt plānošanas un investīciju lēmumus un sniegtu pamatojumu konkrētām darbībām. Pētījums pamato vienotu integrēta sabiedriskā transporta tīkla un vienota tarifa biļešu sistēmas izveidi, lai kopumā efektivizētu RMA sabiedriskā transporta sistēmu. RMA pašvaldības šobrīd atrodas būtiskas izvēles priekšā, lai izstrādātu integrētu plānu, kas nepieciešams augstas kvalitātes sabiedriskā transporta sistēmas izveidei, un pētījums sniedz ceļa karti, kā arī definē veicamās darbības, kas nepieciešamas sabiedriskā transporta organizācijas un pieejamības uzlabošanai. Pētījums iekļaujas kopējā Latvijas politiskās un telpiskās plānošanas sistēmā.

To top