Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījums par ilgtspējīgas transporta infrastruktūras attīstību pilsētvidē, lai sniegtu ieguldījumu klimatneitralitātes sasniegšanā un klimatnoturības nodrošināšanā

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Ilze Prūse
63007310

Pētījums par ilgtspējīgas transporta infrastruktūras attīstību pilsētvidē, lai sniegtu ieguldījumu klimatneitralitātes sasniegšanā un klimatnoturības nodrošināšanā

Pētījuma mērķis:


Novērtēt pašreizējo izmantoto praksi un izstrādāt vadlīnijas ilgtspējīgas transporta infrastruktūras attīstībai pilsētvidē, ņemot vērā nepieciešamību samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, pielāgoties klimata pārmaiņām un nodrošināt oglekļa dioksīda piesaisti.

Pētījuma uzdevums:

Veikt pašreizējās izmantotās prakses novērtējumu par ilgtspējīgas transporta infrastruktūras plānošanu un ieviešanas pilsētvidē, saistībā ar noteikto klimata politikas mērķu 2030. un 2050. gadam izpildi, lai virzītos uz klimatneitralitātes sasniegšanu un klimatnoturības nodrošināšanu;

Izstrādāt Vadlīnijas, balstoties uz izpētes rezultātiem, ilgtspējīgas transporta infrastruktūras attīstības plānošanas un ieviešanas pilnveidošanai, saistībā ar noteikto klimata politikas mērķu 2030. un 2050. gadam izpildi, lai virzītos uz klimatneitralitātes sasniegšanu un klimatnoturīguma nodrošināšanu.

Nodošanas datums:
15.03.2024
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Klimata un enerģētikas ministrija
pasts@kem.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Klimata un enerģētikas ministrija
pasts@kem.gov.lv
Politikas joma:
Klimata politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Klimata politikas integrācijai nozaru politikās
Autoru saraksts:
  • Olga Trasuna
  • Jūlija Doktorova
  • Marija Stefānija Skudra
  • Viesturs Laurs
  • Rihards Ieviņš
  • Lāsma Jauniņa
Pētījuma finansēšanas avots:
Ārvalstu finanšu palīdzības instruments
Finansējuma avota pilns nosaukums:
Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” iepriekš noteiktais projekts Nr. LV-CLIMATE-0001 “Klimata pārmaiņu politikas integrācija nozaru un reģionālajā politikā”
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
35000 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:
  • Pašreizējās izmantotās prakses novērtējums par ilgtspējīgas transporta infrastruktūras plānošanu un ieviešanu pilsētvidē, iekļaujot starptautisko un ES līmeņa dokumentu, nacionālo normatīvo aktu, nacionālo attīstības plānošanas dokumentu un transporta infrastruktūras attīstībai pieejamo finanšu resursu analīzi;
  • Rīgas, Liepājas, Daugavpils, Valmieras, Dobeles transporta infrastruktūras attīstības plānošanas (t.sk. teritorijas attīstības plānošanas dokumentu) novērtējums, saistībā ar nepieciešamību samazināt SEG emisijas, pielāgoties klimata pārmaiņām un nodrošināt oglekļa dioksīda piesaisti;
  • Helsinku, Zvolles, Tartu ilgtspējīgas transporta infrastruktūras attīstības plānošanas un ieviešanas novērtējums un analīze, pilsētu savstarpēja salīdzināšana;
  • Vadlīniju izstrāde ilgtspējīgas transporta infrastruktūras attīstības plānošanas un ieviešanas pilnveidošanai, saistībā ar noteikto klimata politikas mērķu 2030. un 2050. gadam izpildi, lai virzītos uz klimatneitralitātes sasniegšanu un klimatnoturīguma nodrošināšanu.
To top