Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījums par izmaksu ziņā optimāla minimālo energoefektivitātes prasību līmeņa noteikšanu atbilstoši dažādiem ēku veidiem

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Ērika Ozdemira
67013045

Pētījums par izmaksu ziņā optimāla minimālo energoefektivitātes prasību līmeņa noteikšanu atbilstoši dažādiem ēku veidiem

Pētījuma mērķis:

Aprēķināt izmaksu optimālos līmeņus izvēlētajām references ēkām, salīdzināt rezultātus ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kas ir spēkā uz doto brīdi attiecībā uz ēku energoefektivitāti, un sagatavot priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai ēku energoefektivitātes jomā.

Pētījuma uzdevums:

Galvenie uzdevumi:

  • noteikt izpētes ēku tipus jeb references ēkas;
  • noteikt iespējamos energoefektivitātes pasākumus, uz atjaunojamiem energoavotiem balstītus pasākumus un/vai šādu pasākumu kopumu katrai references ēkai; ­
  • veikt iegūtā gala un primārās enerģijas pieprasījuma aprēķinu; ­
  • veikt vispārējo izmaksu aprēķināšanu neto pašreizējās vērtības izteiksmē katrai references ēkai;
  • veikt jutīguma analīzi par izmaksu ievaddatiem, tostarp enerģijas cenām; ­
  • noteikt izmaksu ziņā optimālu energoefektivitātes līmeni katrai references ēkai; ­
  • saskaņā ar veiktajiem aprēķiniem sagatavot ziņojumu; ­
  • apkopot secinājumus par ziņojuma rezultātiem.

 

 

Nodošanas datums:
05.09.2023
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Politikas joma:
Industrijas un pakalpojumu politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, Ekonomikas ministrija izvērtēs nacionālo regulējumu un pārskatīs minimālo prasību līmeņatzīmes energoefektivitātes jautājumā esošām un jaunām ēkām un to elementiem, nodrošinot to atbilstību tirgus situācijai, un arī atbalstot virzību uz izvirzītajiem klimatneitralitātes mērķiem. Ziņojums tiks nosūtīts Eiropas Komisijai saskaņā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2010/31/ES ( 2010. gada 19.maijs ) par ēku energoefektivitāti (pārstrādāta redakcija) prasībām.
Pētījuma finansēšanas avots:
Valsts budžets
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
41600 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Pētījuma ietvaros veikts aprēķins izmaksu optimāliem līmeņiem izvēlētajām references ēkām (ekspluatācijā esošām un jaunām ēkām (jaunbūvēm) un to elementiem (ēkas norobežojošās konstrukcijas)), salīdzināti rezultāti ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz ēku energoefektivitāti, novērtēta nepieciešamība mainīt energoefektivitātes prasības ēkām, apkures patēriņam, primārās neatjaunojamās enerģijas patēriņam un prasības būves elementiem.

Sniegti secinājumi energoefektivitātes jomā par atšķirībām normatīvajās prasībās un optimālajiem variantiem attiecībā uz noteiktām līmeņatzīmēm ēkām, gaisapmaiņu ēkā, ventilācijas prasībām normatīvajos aktos. Ziņojums izstrādāts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2010/31/ES (2010. gada 19.maijs ) par ēku energoefektivitāti (pārstrādāta redakcija) un Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 244/2012 (2012. gada 16. janvāris), ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti, prasībām, kas t.sk. nosaka,  ka nacionālajā līmenī definētās minimālās ēku energoefektivitātes prasības pārskata ne retāk kā reizi piecos gados un vajadzības gadījumā tās atjaunina, lai ņemtu vērā aktuālos procesus būvniecības nozarē un enerģijas tirgū.

To top