Pētījumu un publikāciju datu bāze

Tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma kvalitātes un efektivitātes kritēriju izstrāde

Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Ineta Pikše
67021634

Tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma kvalitātes un efektivitātes kritēriju izstrāde

Pētījuma mērķis:

Sistēmiski izvērtēt, vai tehnisko palīglīdzekļu (TPL) pakalpojums pēc būtības esošajā dizainā un finansējuma ietvarā ir atbilstošs klientu vajadzībām un sasniedz normatīvajos aktos TPL pakalpojuma īstenošanai noteikto mērķi. Pētījuma uzdevums ir saņemt neatkarīgu vērtējumu par esošās sociālo pakalpojumu sistēmas ietekmi uz klienta dzīves kvalitāti, atgriešanos darba tirgū, sociālo iekļaušanos utt. Pētījuma ieviešanai ir būtiska loma TPL pakalpojuma reformas attīstībā, valsts finansētā pakalpojuma TPL nodrošināšanā, izmaksu efektivitātes uzlabošanā un efektīva, personām ar funkcionēšanas traucējumiem piemērota kvalitatīva TPL pakalpojuma finansēšanā.

Pētījuma uzdevums:

Konstatēt Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centra, Latvijas Neredzīgo biedrības un Latvijas Nedzirdīgo savienības TPL pakalpojuma sniegšanas kvalitāti un sniegt priekšlikumus TPL pakalpojuma kvalitātes un efektivitātes uzlabošanai, t.sk., efektīva, kvalitatīva TPL pakalpojuma satura izveidošanā un finansēšanā.

Nodošanas datums:
14.12.2023
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija
lm@lm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Labklājības ministrija
lm@lm.gov.lv
Politikas joma:
Sociālā aprūpe, sociālā rehabilitācija, profesionālā rehabilitācija, tehniskie palīglīdzekļi
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Pētījuma rezultāti tiks izmantoti, pilnveidojot TPL pakalpojumu - analizējot pakalpojuma sniegšanas kvalitāti un efektivitāti.
Autoru saraksts:
  • D.Oliņa, V.Zefirova-Tačinska, J.Oliņš, L.Daģe
Pētījuma finansēšanas avots:
Valsts budžets
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
32000 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:
  • pamatojoties uz veikto izpēti un iegūtās informācijas analīzi, tiek identificēti TPL pakalpojuma problēmjautājumi un sniegti priekšlikumi to risināšanai;
  • nodevumā ietverta TPL pakalpojuma normatīvā regulējuma atbilstības TPL pieprasījumam analīze un ex-post novērtējums un sniegti priekšlikumi normatīvā regulējuma izmaiņām;
  • nodevuma otrajā daļā sniegti priekšlikumi TPL pakalpojuma kvalitātes un efektivitātes sistēmas pilnveidošanai, iekļaujot rekomendācijas TPL pakalpojuma kvalitātes un efektivitātes izvērtēšanas sistēmas izveidošanā un priekšlikumus monitoringa atskaišu pilnveidošanai un TPL pakalpojuma neatkarīga vērtējuma sistēmas izveidei, kā arī noteikts piedāvātā risinājuma iespējamais ekonomiskais ieguvums un finansiālā ietekme.
To top