Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījums par vardarbības ģimenē un vardarbības pret bērnu datu monitoringa sistēmas izveidi

Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamentsa vecākā eksperte Lelde Kēla
67782956

Pētījums par vardarbības ģimenē un vardarbības pret bērnu datu monitoringa sistēmas izveidi

Pētījuma mērķis:

Ziņojums “Pētījums par vardarbības ģimenē un vardarbības pret bērnu datu monitoringa sistēmas izveidi” ietver vardarbības mazināšanā iesaistīto dienestu un institūciju uzkrāto administratīvo datu analīzi par dažādu vardarbības formu izplatību ģimenē un vardarbībā pret bērnu. Tāpat ir veikta padziļināta Latvijā veikto pētījumu datu un starptautisko rekomendāciju analīze un izvērtējums, lai uzlabotu turpmāko vardarbības pētījumu kvalitāti, kas iekļauta monitoringa sistēmā.

Pamatojoties uz šo datu kopumu, kā arī padziļinātajām intervijām ar speciālistiem, kas darbojas vardarbības izplatības mazināšanas jomā, speciālistu aptauju un fokusa grupu rezultātiem, ziņojumā apkopoti būtiskākie vardarbības mazināšanas pasākumu ietekmes rādītāji, ar kuru palīdzību ir iespējams izvērtēt situācijas dinamiku un intervences mehānismu efektivitāti.

Ziņojumā piedāvāts un pamatots arī galveno sabiedrības drošības sajūtas un informētības rādītāju kopums, kas parāda sabiedrības uzticēšanos valsts un pašvaldības iestādēm vardarbības jautājumu risināšanā un izmaiņas sabiedrības izpratnē un tolerancē pret vardarbību.

Pētījuma uzdevums:

Galvenās pētījumā aplūkotās tēmas:

Tiesību akti, kas nosaka datu uzkrāšanu par vardarbību, t.sk. vardarbību ģimenē un vardarbību pret bērnu.

Vardarbības monitoringam pieejamie dati: administratīvie (statistikas) dati, Latvijā veikti pētījumi, starptautiski veikti pētījumi.

Speciālisti, kuri darbojas vardarbības izplatības mazināšanas jomā un pakalpojumu sniegšanā, pieredzes un viedokļu izpēte par šobrīd vardarbību raksturojošo datu kvalitāti, uzkrāšanu, piemērotību monitoringa vajadzībām un nepieciešamajiem uzlabojumiem datu fiksēšanā un uzkrāšanā.

Nodošanas datums:
30.11.2023
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Labklājības ministrija
lm@lm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Labklājības ministrija
lm@lm.gov.lv
Politikas joma:
Bērnu un ģimenes politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Rekomendācijas tiks izmantotas pierādījumos un vienotā metodoloģijā balstītas vardarbības monitoringa sistēmas Latvijā izveidei.
Autoru saraksts:
  • Inese Šūpule, Oksana Žabko, Līva Krieķe, Agnese Berkolde, Edgars Eglītis, Marina Fiļipova
Pētījuma finansēšanas avots:
Valsts budžets
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
54545 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Tiesībsargājošo iestāžu, sociālās un veselības jomas administratīvo datu izvērtējumā ir pievērsta uzmanība esošo datu piemērotībai regulāra vardarbības monitoringa veikšanai, kas sniedz visaptverošu vardarbības problēmas raksturojumu, ne tikai datus iestāžu tiešo funkciju nodrošināšanai. Pētījumā arī apzināts valsts, pašvaldību un nevalstiskā sektora institūciju pārstāvju, kas darbojas vardarbības izplatības mazināšanas jomā, viedoklis par pieejamo vardarbības datu priekšrocībām, trūkumiem un nepilnībām.

No pētījumā veiktās analīzes izriet ieteikumi monitoringa kvantitatīvo un kvalitatīvo pētījumu datu uzlabojumiem.

Lai uzlabotu situāciju attiecībā uz Latvijā veiktu pētījumu vardarbības situācijas apzināšanai regularitāti un izmantoto metodoloģiju, izvērtēta līdzšinējo pētījumu pieredze.

Lai tiktu izveidota veiksmīgi funkcionējoša vardarbības ģimenē un vardarbības pret bērnu monitoringa sistēma, ziņojumā ir norādīti nepieciešamie kvantitatīvo datu uzlabojumi.

Pētījumā iegūtie dati ir pamats vairākiem ieteikumiem.

To top