Pētījumu un publikāciju datu bāze

Privāto mežu apsaimniekošanas un meža īpašumu konsolidācijas un kooperācijas procesa monitorings

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Privāto mežu apsaimniekošanas un meža īpašumu konsolidācijas un kooperācijas procesa monitorings

Pētījuma mērķis:

Iegūt un izvērtēt aktuālo informāciju par privāto mežu apsaimniekošanu, un ar to saistītajiem meža īpašumu konsolidācijas un kooperācijas procesiem valstī.

Pētījuma uzdevums:

Privātie meža īpašumi pa īpašuma grupām pēc platības, Privātie meža īpašnieki pa īpašuma grupām pēc skaita Valsts meža dienesta un Valsts zemes dienesta datos; Lauku īpašumu lielums un struktūra, sadalījumā pa zemes izmantošanas veidiem: lauksaimniecība, mežsaimniecība. Dabas aizsardzības un lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) apsaimniekošanas novērtējums īpašumu grupās; Saimnieciskā darbība pēdējos 5 gados: galvenā cirte, krājas kopšanas cirte, jaunaudžu kopšana, meža atjaunošana (atjaunošanas veids) dažādās īpašuma grupās; Normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neatjaunotās meža platības, nekopto jaunaudžu platības dažādās īpašuma grupās. Jaunaudžu kopšanu veikušo privāto meža īpašnieku īpatsvars; Meža inventarizācija privātajos meža īpašumos; Mežaudžu krāja un vecuma struktūra sadalījumā pa valdošajām sugām.

Nodošanas datums:
15.11.2020
Iesniedzējinstitūcija:
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Politikas joma:
Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top