Pētījumu un publikāciju datu bāze

Publiskās un privātās partnerības finanšu un ekonomiskie aprēķini jaunas izglītības iestādes 1.-9. klasei izveidei

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Inga Pērkone
27336847

Publiskās un privātās partnerības finanšu un ekonomiskie aprēķini jaunas izglītības iestādes 1.-9. klasei izveidei

Pētījuma mērķis:

Izstrādājot tehniski sociāli ekonomisko pamatojumu jaunas izglītības iestādes 1.-9.klasei izveidei Ādažos, izvērtēt publiskās un privātās partnerības modeļa piemērošanas iespējas, noteikt efektīvāko publiskās un privātās partnerības periodu un saskaņot tos ar uzraugošajām institūcijām normatīvajos aktos noteiktajā kartībā

Pētījuma uzdevums:
  • veikt esošās situācijas analīzi
  • izvērtēt pieprasījumu pēc vispārējās izglītības pakalpojuma Ādažu novadā
  • izvērtēt vispārējās izglītības pakalpojumu piedāvājumu Ādažu novadā
  • noteikt atbilstošāko alternatīvu vispārējās izglītības pakalpojumu nodrošināšanai Ādažos
  • noteikt iespējamās alternatīvas vispārējās izglītības pakalpojumu organizēšanas modelim Ādažu pilsētā
  • izvērtēt visas alternatīvas, ņemot vērā CFLA mājas lapā apkopotos norādījumus FEA veikšanai (https://www.cfla.gov.lv/lv/izmaksu-un-ieguvumu-analize)
  • Finanšu un ekonomiskos aprēķinus veikt, ņemot vērā Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumus Nr. 1152 “Kārtība finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanai, publiskās un privātās partnerības līguma veida noteikšanai un atzinuma par finanšu un ekonomiskajiem aprēķiniem sniegšanai”’
  • izstrādāt secinājumu kopsavilkumu par finanšu un ekonomisko aprēķinu rezultātiem
  • izstrādāt rīcības plānu vispārējās izglītības pakalpojumu sniegšanas modeļa attīstībai, t.sk., jaunas pamatskolas izbūvei un darbības uzsākšanai, kā arī esošās Ādažu vidusskolas darbības nodrošināšanai līdz jaunās iestādes darbības uzsākšanai
  • sniegt Pasūtītājam atbalstu, kā arī nepieciešamības gadījumā piedalīties sarunās ar Centrālo un finanšu līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA), Finanšu ministriju (turpmāk – FM), citām atbildīgajām institūcijām darba rezultāta skaņošanas procesā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sagatavot komentārus (gan starpnodevumam, gan galīgajam nodevumam), skaņošanas vēstuļu projektus, prezentāciju latviešu valodā par darba rezultātu un prezentēt to Pasūtītājam un/vai atbildīgajām institūcijām. Izstrādātajā prezentācijā ietvert projekta finanšu un ekonomiskos aprēķinus, norādot uz galvenajiem pieņēmumiem, ieņēmumu un izdevumu posteņiem, apskatītajām alternatīvām, ieguldījumam atbilstošās vērtības aprēķina rezultātiem, risku sadali starp privāto un publisko partneri
Plānotās nodošanas datums:
28.02.2025
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Ādažu novada pašvaldība
dome@adazi.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Ādažu novada pašvaldība
dome@adazi.lv
Politikas joma:
Izglītības un zinātnes politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījuma plānotie rezultāti:

FEA tiks izmantots Ādažu novada pašvaldības turpmāko lēmumu pieņemšanai, pirms tehniskās dokumentācijas izstrādes un pieteikumu gatavošanas projektu konkursos jaunas vispārējās izglītības iestādes būvniecībai.

To top