Pētījumu un publikāciju datu bāze

Punkta prevalences pētījums: ar veselības aprūpi saistītu infekciju prevalence un antimikrobo līdzekļu lietošana ilgstošās sociālās aprūpes iestādēs Latvijā

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Renāte Putniņa
67081620

Punkta prevalences pētījums: ar veselības aprūpi saistītu infekciju prevalence un antimikrobo līdzekļu lietošana ilgstošās sociālās aprūpes iestādēs Latvijā

Pētījuma mērķis:

Noskaidrot ar veselības aprūpi saistītu infekciju prevalenci un antimikrobo līdzekļu lietošanu (t.sk. aprites kārtību un uzraudzības metodes) ilgstošās sociālās aprūpes iestādēs Latvijā, adaptējot Eiropas Slimību kontroles un profilakses centra izstrādāto protokolu ,,Technical document. Protocol for point prevalence surveys of healthcare-associated infections and antimicrobial use in European long-term care facilities”.

Pētījuma uzdevums:

Iegūt datus par Latvijas teritorijā esošajām ilgstošās sociālās aprūpes iestādēm (t.sk., valsts, pašvaldību un privātajām): tajās esošo gultu skaitu, iemītnieku skaitu un to vecuma amplitūdu (piem., 18+ gadi vai 65+ gadi), vai tajās ir nodarbinātas ārstniecības personas, kas sniedz iemītniekiem veselības aprūpi, kā arī informāciju par veselības aprūpes organizēšanu klientiem tajās (t.sk., veselības aprūpi saistītām infekcijām un to riska faktoriem, kontroli un antimikrobo līdzekļu reālo lietojumu tajās).

Plānotās nodošanas datums:
31.12.2025
Iesniedzējinstitūcija:
Slimību profilakses un kontroles centrs
pasts@spkc.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Slimību profilakses un kontroles centrs
pasts@spkc.gov.lv
Politikas joma:
Veselības politika
Pētījuma klasifikācija:
Regulārs pētījums (tajā skaitā izpētes monitorings)
Pētījuma plānotie rezultāti:

Pētījuma rezultāti tiek izmantoti sabiedrības veselības politikas mērķu sasniegšanas monitorēšanai (t.i., PVO izvirzītie mērķi līdz 2030.gadam – samazināt kopējo antibakteriālo līdzekļu patēriņu vismaz līdz 60% robežai). Pētījuma rezultāti ļaus nodrošināt starpnozaru koordinētu sadarbību politikas plānošanas un īstenošanas dokumentu/ plānoto aktivitāšu efektivitātes novērtēšanā un sagatavot uz pierādījumiem balstītus ieteikumus (t.sk., tiesību aktu grozījumus) antimikrobās rezistences izplatības ierobežošanai un arī mērķtiecīgus, kompleksus un visaptverošus pasākumus sabiedrības zināšanu, veselībpratības pilnveidošanai par antimikrobās rezistences bīstamību, izplatības riskiem (t.sk., stiprinot atbildīgu antimikrobiālo līdzekļu lietošanu)

To top