Pētījumu un publikāciju datu bāze

Rekomendācijas: Kā sekmēt pilsoņu piedalīšanos vēlēšanās.

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Nita Jirgensone

Rekomendācijas: Kā sekmēt pilsoņu piedalīšanos vēlēšanās.

Pētījuma mērķis:

Uzvedības maiņas komunikācijas stratēģijas izstrāde Latvijas vēlētāju aktivitātes sekmēšanai. Reālistisku un īstenojumu risinājumu un priekšlikumu izstrāde, kas caur izpratnes un paradumu maiņu aktivizētu iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajā dzīvē – tajā skaitā vēlēšanās un vairotu uzticēšanos vēlēšanu procesa iznākumam.

Pētījuma uzdevums:

Izstrādāt uzvedības maiņas komunikācijas stratēģijas un priekšlikumus. Veikt vēlētāju aktivitāte izpētes I posma datu analīze, ar mērķi identificēt faktorus, komunikāciju tehniku izvēles procesa tematiskajai analīzei; Izpētīt domāšanas, uztveres maiņas aspektus esošajā politiskajā kontekstā un to ietekmi uz motivāciju dalībai vēlēšanās; 6 darba sesiju organizēšana un īstenošana ar dažādu jomu ekspertiem, speciālistiem ar mērķi, balstoties uz atziņām par uzvedību ietekmējošiem faktoriem un tam piemērotākajām komunikācijas tehniskām, ģenerēt praktiski īstenojamu aktivitāšu plānu.

Nodošanas datums:
16.11.2022
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Pārresoru koordinācijas centrs (darbību izbeigusi institūcija)
pkc@pkc.mk.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Pārresoru koordinācijas centrs (darbību izbeigusi institūcija)
pkc@pkc.mk.gov.lv
Politikas joma:
Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Iegūtie rezultāti un piedāvātie risinājumi ļauj plaši izmantot minētās tehnikas dažādās nozarēs, lai kopumā veicinātu sabiedrības iesaisti un līdzdalību vēlēšanu procesā.
Pētījuma finansēšanas avots:
Valsts budžets
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
27884.45 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Tika sagatavots informatīvs materiāls par katru no mērķauditorijas grupām, sniedzot gan tās  raksturojumu, uzvedību ietekmējošos faktoru izpausmes skaidrojumu, vienlaikus norādot ar kādām uzvedības maiņas tehnikām kādos veidos (virzienos) un kādās kategorijās (līmeņos) nepieciešamas intervences

To top