Pētījumu un publikāciju datu bāze

Riska izvērtējums slēgta tipa dzīvnieku kapsētās

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Veterinārais un pārtikas departaments

Riska izvērtējums slēgta tipa dzīvnieku kapsētās

Pētījuma mērķis:

Izvērtēt dzīvnieku kapsētu ietekmi uz vidi un izstrādāt aizsagrjoslu noteikšanas metodiku.

Pētījuma uzdevums:

1. noteikt vektordatus dzīvnieku kapsētām, kas beigušas darbību, bet nav likvidētas;
2. izstrādāt metodiku augsnes paraugu ņemšanai;
3. iegūt augsnes paraugus un izmeklēt tos;
4. analizēt augsnes sastāvu, ģeoloģiskās un hidroģeoloģiskās izpētes rezultātus teritorijā;
5. apkopot pētījumā iegūtos datus un rezultātus;
6. sagatavot informāciju sistēmā (ATIS);
7. izstrādāt metodiku, pēc kuras nosakāma aizsargjosla (tās platums) ap dzīvnieku kapsētām

Plānotās nodošanas datums:
31.12.2025
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Politikas joma:
Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījuma plānotie rezultāti:

Izstrādāta metodika, kas ļaus noteikt aizsargjoslu nepieciešamību ap dzīvnieku kapsētām.

To top