Pētījumu un publikāciju datu bāze

Sākotnējo izvērtējumu izstrāde SM pārraudzībā esošajam ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 2.3.1. “Veicināt ilgtspējīgu daudzveidu mobilitāti pilsētās” 2.3.1.2.pasākumam “Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls”un SAM 3.1.1. “Attīstīt ilgtspējīgu, klimatnoturīgu, inteliģentu, drošu un vairākveidu TEN-T infrastruktūru” 3.1.1.5. pasākumam “Nacionālas nozīmes centru maģistrālo ielu un esošo maršrutu attīstība”.

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Olga Stoļarova
67028241

Sākotnējo izvērtējumu izstrāde SM pārraudzībā esošajam ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 2.3.1. “Veicināt ilgtspējīgu daudzveidu mobilitāti pilsētās” 2.3.1.2.pasākumam “Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls”un SAM 3.1.1. “Attīstīt ilgtspējīgu, klimatnoturīgu, inteliģentu, drošu un vairākveidu TEN-T infrastruktūru” 3.1.1.5. pasākumam “Nacionālas nozīmes centru maģistrālo ielu un esošo maršrutu attīstība”.

Pētījuma mērķis:

Investīciju transporta infrastruktūras attīstībā efektivitātes noteikšanai, lai:
1)noteiktu investīciju mērķteritorijas;
2)veiktu teritoriālo investīciju ietekmes analīzi, t.sk. plānoto un sasniegto rezultātu analīzi;
3)palielinātu ieguldāmo investīciju pozitīvo ietekmi.

Pētījuma uzdevums:

Veikt 2.3.1.2.pasākuma “Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls” un 3.1.1.5.pasākuma “Nacionālas nozīmes centru maģistrālo ielu un esošo maršrutu attīstība” sākotnējo izvērtējumu, t.sk. teritoriālo vajadzību analīzi.

Plānotās nodošanas datums:
31.10.2024
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Satiksmes ministrija
satiksmes.ministrija@sam.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Satiksmes ministrija
satiksmes.ministrija@sam.gov.lv
Politikas joma:
Transporta un sakaru politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījuma plānotie rezultāti:

Rezultātus (SAM pasākumu sākotnējos novērtējumus) plānots izmantot, izstrādājot ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda attiecīgo SAM pasākumu Ministru kabineta noteikumus par SAM pasākumu īstenošanas nosacījumiem, projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus un to piemērošanas metodiku.

To top