Pētījumu un publikāciju datu bāze

Salīdzinošais pētījums par atalgojuma apmēru

Salīdzinošais pētījums par atalgojuma apmēru

Pētījuma mērķis:

Salīdzināta valsts tiešās pārvaldes iestādēs, atsevišķi nodalot ministrijas, un privātajā sektorā nodarbināto darba samaksa, kurā ietilpst mēnešalga, piemaksas un prēmijas. Pētījumā salīdzināta darba samaksa amatiem ar līdzīgām funkcijām, atbildības līmeņiem un darba sarežģītības pakāpēm, salīdzinājums veikts pa amatu saimēm un līmeņiem.

Nodošanas datums:
31.10.2016
Iesniedzējinstitūcija:
Valsts kanceleja
pasts@mk.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Valsts kanceleja
pasts@mk.gov.lv
Politikas joma:
Publiskās pārvaldes politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Sniegti secinājumi par darba samaksas mainīgās daļas, piemēram, piemaksu un prēmiju pielietošanu privātajā sektorā.
Pētījuma finansēšanas avots:
Valsts budžets
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
18150 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Sagatavoti secinājumi par būtiskām darba samaksas atšķirībām privātajā un sabiedriskajā sektorā, tai skaitā norādīts uz tām amatu grupām, kurām nepieciešams veltīt īpašu uzmanību, jo šobrīd darba tirgū ir vispieprasītākie un aktuālākie amati.

To top