Pētījumu un publikāciju datu bāze

Sociāli-ekonomiskās ietekmes analīze par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un konstatētajiem ES nozīmes biotopiem Latvijā.

Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Gita Strode
29455010

Sociāli-ekonomiskās ietekmes analīze par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un konstatētajiem ES nozīmes biotopiem Latvijā.

Pētījuma mērķis:

Sagatavot detalizētu analītisku izklāstu par aizsargājamo teritoriju ietekmi uz tautsaimniecību, biotopu aizsardzības un labvēlīga aizsardzības stāvokļa nodrošināšanai nepieciešamo apsaimniekošanas pasākumu veikšanas un tautsaimniecības nozaru attīstības interešu sabalansēšanai īstermiņā (10 gadi) un ilgtermiņā (30 gadi).

Pētījuma uzdevums:

Pētījuma pamatuzdevums ir sagatavot detalizētu īstermiņa (10 gadi) un ilgtermiņa (30 gadi) sociāli-ekonomisko izvērtējumu par ES nozīmes biotopiem, kuri tiek ietverti Natura 2000 tīkla pilnveidošanas teritorijās (par platībām kurās mainās saimnieciskās darbības ierobežojumi) saskaņā izstrādātajiem scenārijiem sadalījumā pa īpašumtiesībām (valsts, pašvaldību, privātpersonas). Pētījuma mērķu sasniegšanai darbs sadalīts 3 daļās:

I sadaļa izvērtēt:

 1. Koksnes resursu pieejamības (ciršanas apjomu) izmaiņas un tā ietekmi uz iespējamo darba vietu zudumu meža nozarē (piem.: kokrūpniecībā, mežizstrādē, transportā u.c.) un citus Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgu rādītāju samazinājumu.
 2. Apskatīt un izvērtēt alternatīvus kokmateriālu piegādes avotus (kokmateriālu imports) un iespējamo sadārdzinājumu, lai kompensētu resursu zudumus.
 3. Meža tīrās tagadnes vērtības izmaiņas, lai noteiktu taisnīgas kompensācijas privātajiem meža īpašniekiem un kapitālvērtības samazinājumu valstij/pašvaldībai piederošiem mežiem (t.sk. dividendēm, kas tiek iegūtas no valstij/pašvaldībai piederošo mežu apsaimniekošanas).
 4. Aplēses par nepieciešamo kompensāciju apjomu par papildus saimnieciskās darbības aprobežojumiem atbilstoši esošajam normatīvajam regulējumam.
 5. Dokumentēt un aprakstīt darba uzdevuma veikšanas procesu, izmantotos materiālus un metodisko pieeju.

II sadaļa izvērtēt:

 1. Siltumnīcefekta (SEG) gāzu emisiju/CO2 piesaistes apjomu ietekmes aplēses par ES nozīmes biotopu platībām, kontekstā ar klimata mērķu nodrošināšanu.
 2. Monetāro izmaiņu analīzi saistībā ar spēkā esošajiem ES tiesību aktiem, regulām, nolīgumiem, ziņojumiem.
 3. Dabas aizsardzības ierobežojumu paplašināšanas ietekmi uz ES saistību izpildi.
 4. Dokumentēt un aprakstīt darba uzdevuma veikšanas procesu, izmantotos materiālus un metodisko pieeju.

III sadaļa izvērtēt:

 1. Veikt Ekosistēmu pakalpojumu monetāro novērtējumu un tā analīzi šādām ekosistēmu pakalpojumu kategorijām (katrai kategorijai izvēlēti vismaz trīs pakalpojumu veidi)
  1. Apgādes jeb nodrošinājuma pakalpojumiem (piem. pārtika, izejvielas, ārstniecības augi, saldūdens).
  2. Regulācijas un uzturēšanas pakalpojumiem (piem. klimats un gaisa kvalitāte, katastrofu novēršana, erozijas novēršana un augsnes auglības saglabāšana, dzīvotnes, ģenētiskā daudzveidība)
  3. Kultūras pakalpojumiem (piem. atpūta, garīgās un fiziskās veselības veicināšana, tūrisms, estētiskā iedvesma)
 2. Novērtējumu un tā analīzi veikt šādu ekosistēmu griezumā – pludmale un kāpas; sausieņu meži; pārmitrie meži; purvi un virsāji; tekoši saldūdeņi; stāvoši saldūdeņi; zālāji, ieži un alas.
 3. Novērtējuma veikšanā izmantot materiālus un rīkus, kas izstrādāti un pieejami Ekosistēmu pakalpojumu rīkkopā http://riks.ekosistemas.daba.gov.lv. Ekosistēmu pakalpojumu klasifikācijai tiek izmantota aktuālā kopējā starptautiskā EP klasifikācija (Common International Classification of Ecosystem Services – CICES; https://cices.eu/)
 4. Dokumentēt un aprakstīt darba uzdevuma veikšanas procesu, izmantotos materiālus un metodisko pieeju.
Nodošanas datums:
06.06.2022
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
pasts@varam.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Dabas aizsardzības pārvalde
pasts@daba.gov.lv
Politikas joma:
Vides politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Informācija sniegta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, lai tiktu pieņemti lēmumi par turpmāko Natura 2000 tīkla attīstību
Pētījuma finansēšanas avots:
Ārvalstu finanšu palīdzības instruments
Finansējuma avota pilns nosaukums:
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001, apakšprogrammas 61.08.00.
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
13106 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Analizēti 8 iespējamie scenāriji. Sīkāk par scenāriju ietekmi skatāms I, II un III pētījuma sadaļās

Piezīmes:
Izstrādāta sociāli ekonomiskās ietekmes analīze, kas ietver trīs daļas
To top