Pētījumu un publikāciju datu bāze

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmai 2023.-2029.gadam)

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Jekaterina Milberga

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmai 2023.-2029.gadam)

Pētījuma mērķis:

Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam izstrādes ietvaros tika veikts Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums, saskaņā ar VPVB lēmumu par SIVN piemērošanu.

SIVN ietvaros tiek sagatavots Vides pārskats, kas balstās uz Jūrmalas Attīstības programmā ietverto pilsētas attīstības vidēja termiņa prioritātēm, ar to īstenošanai noteiktajiem rīcības virzieniem un uzdevumiem.

Vides pārskata izstrādē ņemtas vērā normatīvo aktu prasības, sniegta informācija par to, kādi starptautiskie un nacionālie vides aizsardzības mērķi attiecas uz attiecīgo teritoriju, analizēts teritorijas esošais vides stāvoklis, izvērtēta plānošanas dokumenta plānoto darbību iespējamā ietekme uz vides stāvokli un izstrādāti priekšlikumi nelabvēlīgās ietekmes novēršanai vai samazināšanai.

Nodošanas datums:
31.12.2022
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā
pasts@jurmala.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā
pasts@jurmala.lv
Politikas joma:
Publiskās pārvaldes politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Pašvaldības darba uzlabošana, attīstības plānošana.
Pētījuma finansēšanas avots:
Pašvaldības budžets
Finansējuma avota pilns nosaukums:
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
1625 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Izstrādātd vides pārskats, novērtēta esošā situācija, sniegti priekšlikumi.

To top