Pētījumu un publikāciju datu bāze

Tehniski ekonomiskais pamatojums “Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā”

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Inga Pērkone
67997300

Tehniski ekonomiskais pamatojums “Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā”

Pētījuma mērķis:

TEP mērķis – izstrādāt tehniski ekonomisko pamatojumu atjaunojamo energoresursu izmantošanai Ādažu novadā, sekmējot plašāku AER īpatsvara palielināšanu gan pašvaldības ēkās un kopējā infrastruktūrā, gan centralizētajās siltumapgādes sistēmās. Pētījums kalpos Ādažu novada pašvaldībai kā ceļa karte, lai veicinātu un samazinātu enerģijas patēriņu un virzītos uz plašāku AER lietojumu galvenajos sektoros Ādažu novadā līdz 2030.gadam.

Pētījuma uzdevums:

TEP uzdevumi:

  • Izskatīt un izanalizēt dažādas alternatīvas, lai samazinātu enerģijas patēriņu Ādažu novadā CSS, pašvaldības un citos sektoros.
  • Izvērtēt visas alternatīvas, ņemot vērā sociālekonomiskos aspektus, tehniskos aspektus, nepieciešamās jaudas, institucionālo situāciju, finanšu izmaksas un ilgtspēju, ekspluatācijas izmaksas, vides aspektus).
  • Izstrādāt projektēšanas darba uzdevumu/-us gadījumos, kad tiek piedāvāts veikt izmaiņas esošajās sistēmās un pāriet uz AER.
  • Izstrādāt rīcības plānu atjaunojamo energoresursu izmantošanai Ādažu novadā, nosakot konkrētus pasākumus, īstenošanas vietu, īstenošanas laiku gados, atbildīgo par pasākuma īstenošanu, pasākuma aprakstu, prognozētās pasākuma izmaksas un finansēšanas avotus.
  • Izstrādāt vismaz vienu investīciju pieteikumu pašvaldības investīciju pieteikumam atbilstoši EUCF vadlīnijām.
Nodošanas datums:
21.03.2023
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Ādažu novada pašvaldība
dome@adazi.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Ādažu novada pašvaldība
dome@adazi.lv
Politikas joma:
Enerģētika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījumu rezultātu izmantošana:
pašvaldības vajadzībām
Pētījuma finansēšanas avots:
Ārvalstu finanšu palīdzības instruments
Finansējuma avota pilns nosaukums:
European City Facility
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
19985 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Pētījums tiks izmantots turpmāko lēmumu pieņemšanai, kā arī pieteikuma gatavošanai ārējā finansējuma piesaistei ar enerģētikas jomu saistītu projektu īstenošanai.

To top