Pētījumu un publikāciju datu bāze

Ūdensnoteku (novadgrāvju) sateces baseinu automātiskās ģenerēšanās rīka izveide

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Tirgus un tiešā atbalsta departaments

Ūdensnoteku (novadgrāvju) sateces baseinu automātiskās ģenerēšanās rīka izveide

Pētījuma mērķis:

Izstrādāt ūdensnoteku (novadgrāvju) sateces baseinu automātiskās ģenerēšanās rīku

Pētījuma uzdevums:

1. izstrādāt metodoloģiju ūdensnoteku sateces baseinu noteikšanai. Sateces baseini ģenerējami visām ūdensnotekām, katrai ņemot vērā uz ūdensnoteku satekošos ūdeņus no drenu sistēmām, grāvjiem un virszemes ūdeņu noteces atkarībā no reljefa slīpuma virziena;
2. izstrādāt rīku, kas automātiski ģenerētu visas Latvijas teritorijā esošo ūdensnoteku sateces baseinus neatkarīgi no ūdensnoteku piederības (viena īpašuma, koplietošanas vai pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnotekas);
3. nodrošināt, ka informācija par ģenerētajiem sateces baseiniem ir pieejama publiskajā tīmekļvietnē melioracija.lv, platība ir redzama izvēlnē pie attiecīgās ūdensnotekas un ģeometrija ir redzama kartē. Informācijai par ģenerētajiem sateces baseiniem jābūt pieejamai arī Lauku atbalsta dienestam iekļaušanai lauku bloku kartēs;
4. veikt analīzi par sateces baseinu lielumiem atkarībā no ūdensnoteku garuma, vidējās sateces baseinu platības reģionā, novadā, pagastā

Plānotās nodošanas datums:
31.12.2024
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Politikas joma:
Lauksaimniecības politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījuma plānotie rezultāti:

Izstrādāts ūdensnoteku (novadgrāvju) sateces baseinu automātiskās ģenerēšanās rīks

To top