Pētījumu un publikāciju datu bāze

Par valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanas praksi un atlīdzības apmēru publisku personu kapitālsabiedrībās un privātās kapitālsabiedrībās Latvijā un ārvalstīs

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Dzintra Gasūne

Par valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanas praksi un atlīdzības apmēru publisku personu kapitālsabiedrībās un privātās kapitālsabiedrībās Latvijā un ārvalstīs

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir apzināt informāciju par labo praksi atlīdzības sistēmas noteikšanā valsts kapitālsabiedrībās un privātā sektora kapitālsabiedrībās citās OECD dalībvalstīs un sagatavot ieteikumus atalgojuma politikas/ sistēmas pilnveidei publisku personu kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļiem, kā arī iegūt reprezentatīvus un salīdzināmus datus par vidējo atalgojuma apmēru un tā sastāvdaļām valdes locekļiem un padomes locekļiem Latvijas un citu OECD dalībvalstu privātā sektora  kapitālsabiedrībās privātajā sektorā, sagatavojot ieteikumus šo rezultātu izmantošanai Latvijā.

Pētījuma uzdevums:

Pētījuma ietvaros tik izvirzīti uzdevumi apzināt informācija par atalgojuma līmeņiem un struktūru privātās un publisko personu kapitālsabiedrības Latvijā un ārvalstīs – Igaunijā, Lietuvā, Somijā, Zviedrijā, Vācijā, Čehijā un Polijā un iegūto datu analīzes rezultātā sniegt rekomendācijas publisko personu kapitālsabiedrību atlīdzības politikas sistēmas uzlabošanai Latvijā, kā arī ieteikumus privāto kapitālsabiedrību valdes locekļu un padomes locekļu vidējās atlīdzības datu izmantošanai publisko personu kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības sistēmas pilnveidošanai, t.sk. kapitālsabiedrību iedalījumam, piemēram pēc lieluma, darbības jomas, nozares vai kapitālsabiedrības struktūras vai valdes, padomes locekļu pārraudzības jomas kapitālsabiedrībā, fiksētās un mainīgās daļas proporcijām, sociālajām garantijām u.c. elementiem.

Nodošanas datums:
12.05.2022
Iesniedzējinstitūcija:
Pārresoru koordinācijas centrs (darbību izbeigusi institūcija)
pkc@pkc.mk.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Pārresoru koordinācijas centrs (darbību izbeigusi institūcija)
pkc@pkc.mk.gov.lv
Politikas joma:
Publiskās pārvaldes politika
Pētījuma klasifikācija:
Regulārs pētījums (tajā skaitā izpētes monitorings)
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības pilnveidei
Pētījuma finansēšanas avots:
Valsts budžets
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
35500 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Pētījuma rezultātā tiek norādīts, ka šobrīd Latvijā izveidotais publisko kapitālsabiedrību valdes atalgojuma modelis daļēji neatbilst privāto kapitālsabiedrību un salīdzināmo ārvalstu publisko kapitālsabiedrību valdes atalgojuma modelim, tādēļ ne vienmēr nodrošina atalgojuma konkurētspēju. Vienlaikus tiek identificētas citas jomas, kas tieši neietekmē atalgojuma konkurētspēju, bet kurās nav nodrošināts pietiekami skaidrs regulējums. Būtiskākie ieteikumi ir stiprināt koordinācijas institūcijas kapacitāti un veidot publiskā sektora kapitālsabiedrībām diferencētu atalgojuma sistēmu, ieviešot jauktās atlīdzības modeli padomes locekļiem, iespēju valdes locekļiem daļu atlīdzības mainīgās daļas izmaksāt personāla akciju veidā, un atlīdzības noteikšanā ņemt vērā kapitālsabiedrības izvirzītos mērķus un atkarību no valsts budžeta līdzekļiem. Pētījuma ietvaros iegūtie dati par atalgojuma līmeņiem nav pietiekami reprezentatīvi, lai tiktu tieši piemēroti atalgojuma līmeņa noteikšanai.

To top