Pētījumu un publikāciju datu bāze

Veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes novērtējums, kardiovaskulārās un onkoloģijas mirstības mazināšana pacientiem ar perifēro asinsvadu patoloģiju multidisciplinārā komanda

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Ieva Apine

Veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes novērtējums, kardiovaskulārās un onkoloģijas mirstības mazināšana pacientiem ar perifēro asinsvadu patoloģiju multidisciplinārā komanda

Pētījuma mērķis:

Radīt jaunas zināšanas un risinājumus, lai uzlabotu slimību profilakses un veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību, kā arī stiprinātu veselības aprūpes sistēmas efektivitāti un izturību.

Pētījuma uzdevums:

Projektā plānots īstenot valsts pētījumu programmas “Sabiedrības veselība” izvirzītā uzdevuma “Attīstīt jaunas zināšanas, pieejas un metodes profilaktiski un medicīniski novēršamās mirstības mazināšanai no neinfekcijas slimībām” trīs apakšudevumus:

Noskaidrot medicīniski novēršamas mirstības mazināšanas iespējas pacientiem ar kardiovaskulārajām saslimšanām;

Veikt stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes salīdzinošo novērtējumu ārstniecības iestādēs prioritārajās jomās (sirds-asinsvadu, onkoloģijas, māte-bērns) ņemot vērā sniegto pakalpojumu un speciālistu darba apjomu un citus kritērijus;

Izstrādāt un validēt novērtēšanas instrumentu pēcdzemdību depresijas riska faktoru novērtēšanā

Plānotās nodošanas datums:
26.12.2025
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Veselības ministrija
pasts@vm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Veselības ministrija
pasts@vm.gov.lv
Politikas joma:
Sabiedrības veselība
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījuma plānotie rezultāti:

1.Pierādīta jaunas medicīnas metodes efektivitāte, kā rezultātā tiek uzlabta sirds un
asinsvadu slimību diagnostika un veiktas izmaiņas  slimnieku ārstēšanas vadlīnijās attiecībā uz koronāro artēriju slimību menedžmentu.

2. Izvērtēta stacionārajās ārstniecības iestādēs sniegtā veselības aprūpes kvalitāte un
atbilstība vadlīnijām un identificēti veselības aprūpē esošie trūkumi sekojošās veselības
aprūpes jomās:

2.1. sirds un asinsvadu veselība (specifiski: miokarda infarkta ārstēšana)
2.2. onkoloģija (specifiski: zarnu trakta vēža ārstēšana)
2.3. māte-bērns (specifisksi: spontānas vaginālas vienaugļa dzemdības ≥37 grūtniecības
nedēļās)

Tiek izveidots parametru saraksts, pēc kuriem vērtēt stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti; izveidota anonimizēta datu bāze ar izrakstiem no pacientu medicīnas dokumentācijas; tiek nodrošināti datu analīzes rezultāti un to apraksts tālākai izmantošanai zinātnē vai citiem mērķiem; tiek sagatavots pētījuma gala pārskats un sniegti priekšlikumi veselības aprūpē identificēto trūkumu iespējamai novēršanai;

3. Validēta anketa pēcdzemdību depresijas risku noteikšanai
3.1. Datu analīzes rezultāti un to apraksts tiek nodots tālākai izmantošanai zinātnē vai citiem mērķiem
3.2. Tiek sagatavots pētījuma gala pārskats un priekšlikumi pēcdzemdību depresijas risku novērtēšanai un novēršanai
3.3. Tiek īstenota pētījuma rezultātu prezentēšana nacionālās un starptautiskās konferencēs

 

Plašāka informācija pieejama: https://www.stradini.lv/lv/content/vpp-3

Piezīmes:
Pētījums tiek īstenots valsts pētījumu programmas "Sabiedrības veselība" ietvaros (Valsts pētījumu programma “Sabiedrības veselība”: https://www.vm.gov.lv/lv/valsts-petijumu-programma-sabiedribas-veseliba).
To top