Pētījumu un publikāciju datu bāze

Zemes funkcionālās izmantošanas modeļa pilnveide

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Meža departaments

Zemes funkcionālās izmantošanas modeļa pilnveide

Pētījuma mērķis:

Pilnveidot zemes funkcionālo modeli

Pētījuma uzdevums:

1. aktualizēt modeļa telpisko informāciju un datus par zemes izmantošanu;
2. aktualizēt modeļa vienādojumus un koeficientus;
3. iekļaut zemes izmantošanas prognozēšanu lauku līmenī, izstrādājot dinamikas modelēšanu pieeju lauksaimniecības sektoram;
4. iegūt un integrēt telpisko informāciju par citiem tradicionāliem bioresursu pārstrādes sektora datiem (ārpus kūdras ieguves, vēja un saules enerģijas ražošanas);
5. integrēt modelī Norvēģijas finanšu instrumenta projektā “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā (E2SOILAGRI)” iegūto organisko augšņu informāciju

Plānotās nodošanas datums:
31.12.2027
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Politikas joma:
Lauksaimniecības dzīvnieku, kultūraugu, meža un zivju resursu ilgtspējīga apsaimniekošana
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījuma plānotie rezultāti:

Modelis detalizēti telpiski atspoguļo zemes sniegumu no 5 zemes funkciju skatupunkta – ekonomiskā, sociālā, klimata, biodaudzveidības un dabas rekreācijas. Modeļa ietvaros ir iespējams veikt scenāriju simulācijas dažādiem politikas pasākumiem modeļa attīstības virzieni

To top