Pētījumu un publikāciju datu bāze

 Žurnālistu un citu mediju profesionāļu drošības situācijas izvērtējums

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots

 Žurnālistu un citu mediju profesionāļu drošības situācijas izvērtējums

Pētījuma mērķis:

Izvērtēt žurnālistu un citu mediju profesionāļu drošības situāciju Latvijā, apzināt galvenās problēmas, apdraudējuma veidus fiziskajā un digitālajā vidē, ņemot vērā gan vēršanos pret žurnālistiem, gan žurnālistēmsievietēm, gan viņu tuviniekiem un nodarījuma veikšanu privātajā dzīvē vai pildot tiešos darba pienākumus.

Pētījuma uzdevums:
  • Izvērtēt žurnālistu un citu mediju profesionāļu drošības situāciju Latvijā, apzināt galvenās problēmas, apdraudējuma veidus fiziskajā un digitālajā vidē, ņemot vērā gan vēršanos pret žurnālistiem, gan žurnālistēmsievietēm, gan viņu tuviniekiem un nodarījuma veikšanu privātajā dzīvē vai pildot tiešos darba pienākumus.
  • Izvērtēt, vai Latvijas normatīvajos aktos ir noteiktas drošības garantijas žurnālistiem, vai un kādi rīcības virzieni no Eiropas Padomes Ministru komitejas ieteikumā CM/Rec(2016)4 dalībvalstīm par žurnālistikas aizsardzību un žurnālistu un citu plašsaziņas līdzekļu darbinieku drošību un Eiropas Komisijas ieteikumā (ES) 2021/1534 par aizsardzības, drošības un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu žurnālistiem un citiem mediju profesionāļiem Eiropas Savienībā  minētajiem virzieniem ir ņemti vērā žurnālistu drošības uzlabošanas nolūkā.
  • Veikt gadījumu analīzi par ierosinātām mērķētām tiesvedībām pret žurnālistiem, apkopot būtiskākos izaicinājumus, ar ko saskaras tiesībsargājošās iestādes un to darbinieki pārkāpumu pret žurnālistiem izskatīšanā.
  • Veikt gan kvantitatīvas, gan kvalitatīvas mērķa grupu aptaujas ar žurnālistiem, lai noskaidrotu viņu drošības situācijas pašvērtējumu, sniegtu vērtējumu par tiesībsargājošo iestāžu attieksmi, rīcību un atbalstu. 
Plānotās nodošanas datums:
31.10.2024
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Kultūras ministrija
pasts@km.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Kultūras ministrija
pasts@km.gov.lv
Politikas joma:
Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījuma plānotie rezultāti:

Pētījums sniegs priekšlikumus, risinājumus un rekomendācijas žurnālistu drošības veicināšanas plāna izstrādei, ietverot sadaļu ar priekšlikumiem monitoringa sistēmas izveidošanai. 

To top