Pētījumu un publikāciju datubāze

Pētījumu un publikāciju datubāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Izvēlētās birkas:
  • Notīrīt visus filtrus
  • Iesniedzējinstitūcija

  • Politikas joma

  • Pētījuma klasifikācija

  • Valoda

  • Notīrīt visus filtrus

Rezultāti

Nosaukums
Veids
Nodošanas
datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
(18)
Veids
Nodošanas
datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija

Pētījuma mērķis:

Izstrādāt tehniski ekonomisko pamatojumu plānošanas periodam līdz 2040.gadam notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” notekūdeņu dūņu apstrādes un utilizācijas infrastruktūras uzlabošanas pasākumiem

Pētījuma mērķis:

Pārvērtēt Rīgas valstpilsētas dzeramā ūdens ieguves, sagatavošanas, uzglabāšanas un padeves inženierbūvju izmantošanas modeli un noteikt ilgtermiņā tehniski – ekonomiski izdevīgāko.

Pētījuma mērķis:

Veikt Rīgas centralizētās ūdensapgādes sistēmas piegādes risku izvērtējumu, veikt izpēti par tiešsaistes dzeramā ūdens kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešanu Rīgas centralizētajā ūdensapgādes sistēmā, pārvērtēt dzeramā ūdens kvalitātes monitoringa programmu.

Pētījuma mērķis:

Izstrādāt TEP iepirkuma dokumentāciju (FIDIC “dzeltenā grāmata”) notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” notekūdeņu apstrādes infrastruktūras uzlabošanas un attīrīšanas jaudas palielināšanas pasākumiem saskaņā ar VARAM TEP izstrādes vadlīnijām un TEP plānošanas periodu līdz 2040.gadam.

Pētījuma mērķis:

Izstrādāt tehnoloģiskos risinājumus izdalīto smilšu apstrādei un restu nogrābšņu dalītai apstrādei, samazinot tajos mitruma saturu un izpētīt metodes organisko vielu atgūšanai no tiem, lai šo biomasu varētu izmantot atkārtoti aktīvo dūņu piebarošanā aerācijas tvertnēs un metantenkos.

Pētījuma mērķis:

Lai nodrošinātu patstāvīgu energoefektivitātes veiktspējas monitoringu kanalizācijas sūkņu stacijās, ikdienā ir jāveic liela apjoma sākotnējo datu apstrāde un analīze. Energopārvaldības darba efektivitātes uzlabošanai nepieciešams izstrādāt ērtu datu apstrādes instrumentu.

Pētījuma mērķis:

Energoaudita pakalpojumi SIA “Rīgas Ūdens” objektos (ēku energosertifikātu izsniegšana), energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu tehnoloģiskā piedāvājuma izstrāde ar tehniski-ekonomisko aprēķinu.

Pētījuma mērķis:

Metodikas izstrāde ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu atjaunošanas pamatojumam.

Pētījuma mērķis:

IT attīstības stratēģijas izstrāde, kas ir ietvars kontrolētai ilgtspējīgai izaugsmei IT risinājumu un pakalpojumu jomā, pakāpeniski pielāgojoties tendencēm, izmaiņām un tehnoloģiju attīstībai

Pētījuma mērķis:

Perspektīvās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstības koncenptuālo risinājumu izstrāde Dreiliņu teritorijā apkaimes.

Pētījuma mērķis:

Nodrošināt tehnisko palīdzību Latvijas Republikas Satiksmes ministrijai ilgtspējīgas mobilitātes risinājumu ieviešanā.

Pētījuma mērķis:

Veikt pētījumu un uz tā pamata radīt vadlīnijas, kas tehniski un ekonomiski pamatotu dažādu risinājumu izvēli segumu atjaunošanai ielu un autoceļu tīklā.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
62617.50

Pētījuma mērķis:

Izmantojot mūsdienīgas testēšanas iekārtas un analīzes procedūras, noteikt asfaltbetona tipa, poru satura, bitumena tipa un daudzuma ietekmi uz Latvijā tradicionāli lietoto asfaltbetona maisījumu nogurumizturību nolūkā izstrādāt rekomendācijas šo asfaltbetona segumu nogurumizturības uzlabošanai.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
69938

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir demonstrēt siltā asfalta pielietošanas metodes, priekšrocības un trūkumus (īpaši lietošanai nelabvēlīgos laikapstākļos), jāpārbauda šādu maisījumu īpašības, jāpiedāvā metodes siltā asfalta projektēšanai un kvalitātes kontrolei.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
67058.20

Pētījuma mērķis:

1)esošās un plānotās transporta infrastruktūras kartējumu (turpmāk – kartējums);

2)vienotas transporta investīciju novērtēšanas metodikas izstrāde

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
49550

Pētījuma mērķis:

Veikt grunšu sala pacēluma un sasaluma dziļuma novērojumu staciju tehnisko risinājumu izstrādi. Pārbaudīt dažādu mērierīču darbību ekspluatācijas apstākļos un veikt to iegūto mērījumu rezultātu precizitātes izvērtējumu

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
68166.56

Pētījuma mērķis:

Novērtēt valsts autoceļu infrastruktūras investīciju projektu ietekmi uz Latvijas ekonomiku pēdējā gadā. Lai izceltu ietekmes dažādos aspektus, remonta un būvniecības projektu rezultāti jāanalizē laika griezumā, izdalot trīs laika posmus.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
7260

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis un uzdevums – Koriģēt ICP. CS un programmatūru ņemot vērā “Ceļu specifikāciju 2019” aktuālo redakciju un šajā pētījumā veikto analīzi parceļu būvētāju iesniegtajiem priekšlikumiem ICP. CS korekcijām. Koriģēt programmatūru, ņemot vērā par to saņemtos priekšlikumus un komentārus, kā arī ceļu projektēšanas uzņēmumu priekšlikumus un komentārus. Izpētīt programmatūras lietošanas gaitā novērotas dažādas citas nepilnības un novērst tās. Papildināt programmatūru ar iespēju rēķināt segu konstrukciju izmaksas balstoties uz VAS “Latvijas Valsts ceļi” Autoceļu būvniecības darba veidu vienības izcenojumiem 2018.gada būvdarbiem.
Papildināt ICP. CS un programmatūru ar tipveida segu konstrukciju katalogu, pirms tam pētījumā veicot segu modelēšanu pie dažādām ceļa segas kategorijām.

To top