Pētījumu un publikāciju datu bāze

Atkarību izraisošo vielu profilakse Latvijas vispārizglītojošās izglītības iestādēs

Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Jevgēnija Losa
+371 67876000

Atkarību izraisošo vielu profilakse Latvijas vispārizglītojošās izglītības iestādēs

Pētījuma mērķis:

Identificēt Latvijas vispārizglītojošo izglītības iestāžu īstenoto atkarību profilakses politiku, kā arī pieejamos, izmantotos un nepieciešamos resursus.

Pētījuma uzdevums:

noskaidrot, vai un kā atkarību profilakses politika tiek pielietota šī brīža vispārizglītojošo skolu sistēmā (tās integrācija mācību saturā, skolas politika atkarību jautājumos, atbalsta sniegšana skolā) un atkarību profilakses skolā koncepts – izmaiņu ieviešanas nepieciešamība.

 

Nodošanas datums:
18.05.2023
Iesniedzējinstitūcija:
Veselības ministrija
pasts@vm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Veselības ministrija
pasts@vm.gov.lv
Politikas joma:
Veselības politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Balstoties uz šī pētījuma rezultātiem, kā arī apkopojot ārvalstu zinātnisko literatūru, tiks izstrādāts metodiskais materiāls vispārizglītojošām izglītības iestādēm atkarību profilakses politikas veidošanā, īstenošanā un darbības izvērtēšanā, kā arī īstenoti darba semināri Latvijā ne mazāk kā 100 vispārizglītojošo izglītības iestāžu darbiniekiem, lai paaugstinātu izglītības iestāžu kompetenci atkarības profilakses īstenošanā mācību iestādēs.
Autoru saraksts:
  • A.Ķīvīte -Urtāne
  • A.Klempere-Sipjagina
  • Z.Kazāka
  • L.Zvirbule
Pētījuma finansēšanas avots:
Ārvalstu finanšu palīdzības instruments
Finansējuma avota pilns nosaukums:
Pētījums finansēts Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros.
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
8000.00 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Vairāk kā puse aptaujāto izglītības darbinieku uzskata, ka atkarību profilakses jautājumi mācību saturā ir integrēti pilnībā vai nepieciešami daži atsevišķi uzlabojumi. Lielākais mācību stundu skaits atkarību jautājumu aplūkošanai atvēlēts Sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā un Audzināšanas jomā. Vairums izglītības darbinieku uzskata, ka skolu personālam būtu nepieciešams pilnveidot kompetenci atkarību profilakses jautājumos. Respondenti uzskata, ka atbildība par atkarību profilaksi ir gan skolai, gan ģimenei. Liela daļa respondentu izsakās kritiski par jauno, kompetencēs balstīto izglītības saturu un uzskata, ka jaunā standarta ietvaros nav paredzēta atkarību tēmu secīga un pilnvērtīga apguve. Lielākā daļa intervēto atzīst, ka skolas darbinieki nav saņēmuši un nesaņem pilnvērtīgu, sistemātisku tālākizglītību par atkarību profilakses skolās jautājumiem. Intervējamie uzsver, ka ir nepieciešamas ne tikai mācības, bet arī jau gatavi informatīvie un metodiskie materiāli.

To top